6 As 199/2015-66

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobců: a) Krajské regionální centrum-Centrum ekonomických studií Chrudim, se sídlem náměstí Republiky 56, Pardubice, b) Krajské regionální centrum-Centrum ekonomických studií Břeclav, se sídlem Holandská 859/3, Brno, c) Krajské regionální centrum-Centrum ekonomických studií Bruntál, se sídlem Slévárenská 402/9, Ostrava, d) Krajské regionální centrum-Centrum ekonomických studií Svitavy, se sídlem náměstí Republiky 56, Pardubice, e) Krajské regionální centrum-Centrum ekonomických studií Strakonice, se sídlem Husova tř. 1847/5, České Budějovice, f) Krajské regionální centrum-Centrum ekonomických studií Semily, se sídlem Dr. E. Benese 4/12, Liberec, g) Krajské regionální centrum-Centrum ekonomických studií Rychnov nad Kněžnou, se sídlem Rokitanského 61, Hradec Králové, h) Krajské regionální centrum-Centrum ekonomických studií Přerov, se sídlem Jeremenkova 1211/40B, Olomouc, i) Krajské regionální centrum-Centrum ekonomických studií Prachatice, se sídlem Husova tř. 1847/5, České Budějovice, j) Krajské regionální centrum-Centrum ekonomických studií Písek, se sídlem Husova tř. 1847/5, České Budějovice, k) Krajské regionální centrum-Centrum ekonomických studií Pelhřimov, Komenského 1610/31, Jihlava, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 12. 2013, č. j. MV-16512-202/VS-2008, o kasačních stížnostech žalobců a) až k) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 8. 2015, č. j. 9 A 213/2014-131,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

[1] Podanými kasačními stížnostmi se žalobci (dále též stěžovatelé ) domáhali zrušení v návětí uvedeného usnesení Městského soudu v Praze (dále jen městský soud ) ze dne 20. 8. 2015, č. j. 9 A 213/2014-131 (dále jen napadené usnesení ), jímž bylo zastaveno řízení o žalobách žalobců proti výše uvedenému rozhodnutí žalovaného pro nezaplacení soudního poplatku. Dlužno dodat, že stěžovatelé v řízení před městským soudem požádali o přiznání osvobození od soudních poplatků a o ustanovení právního zástupce. Tuto žádost městský soud zamítl a kasační stížnost proti jeho usnesení posléze zamítl i Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 14. 1. 2015, č. j. 10 As 223/2014-71. Následně městský soud usnesením ze dne 13. 3. 2015, č. j. 9 A 213/2014-122, opětovně vyzval každého ze stěžovatelů, aby ve stanovené lhůtě zaplatili soudní poplatek za řízení o žalobě, avšak stěžovatelé znovu požádali o přiznání osvobození od soudních poplatků. Městský soud již znovu o těchto žádostech nerozhodoval a po uplynutí lhůty k zaplacení soudních poplatků řízení napadeným usnesením zastavil.

[2] Protože soudní poplatky nebyly zaplaceny ani při podání kasační stížnosti, jak stanoví § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele přípisem ze dne 11. 9. 2015, č. j.-28 ke splnění poplatkové povinnosti a stanovil jim k tomu přiměřenou lhůtu jednoho týdne. Stěžovatelé poté požádali o osvobození od soudních poplatků (a současně o ustanovení zástupce z řad advokátů) i v řízení před Nejvyšším správním soudem, a to přípisy ze dne 29. 9. 2015. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 6. 10. 2015, č. j.-61, žádosti stěžovatelů zamítl a opětovně je vyzval k zaplacení soudních poplatků (a doložení právního zastoupení) ve lhůtě 5 dnů od právní moci uvedeného usnesení. Usnesení nabylo právní moci dne 8. 10. 2015, stěžovatelé však soudní poplatky ve stanovené lhůtě a ani do dne vydání tohoto usnesení nezaplatili, ač byli poučeni, že nebudou-li soudní poplatky ve stanovené lhůtě zaplaceny, soud řízení dle § 47 písm. c) s. ř. s. zastaví.

[3] Proto Nejvyšší správní soud řízení o kasačních stížnostech podle § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, zastavil.

[4] Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 20. října 2015

Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu