6 As 19/2015-18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Tomáše Langáška a Mgr. Jany Brothánkové v právní věci žalobkyň: a) Terinvest, spol. s r. o., se sídlem Bruselská 266/14, Praha 2, IČ: 481 15 592, a b) PVA Servis, s. r. o., v likvidaci, se sídlem Beranových 667, Praha-Letňany, IČ: 264 79 664, proti žalovanému: Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného sp. zn. S-MHMP 972499/2012/OST/Ku ze dne 25. září 2012, za účasti osob zúčastněných na řízení: I) ABF, a. s., se sídlem Mimoňská 645, Praha 9, IČ: 630 80 575, II) PVA, a. s., se sídlem Beranových 667, Praha-Letňany, IČ: 256 58 484, III) Ministerstvo financí, se sídlem Letenská 15, Praha 1, a IV) Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s., se sídlem Beranových 130, Praha-Letňany, IČ: 000 10 669, v řízení o kasační stížnosti osoby zúčastněné na řízení IV) proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 5 A 203/2012-126 ze dne 16. ledna 2015,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Osobě zúčastněné na řízení IV) s e v r a c í soudní poplatek ve výši 4 000 Kč. Tato částka bude osobě zúčastněné na řízení IV) vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Osoba zúčastněná na řízení IV) (dále jen stěžovatelka ) podala v zákonné lhůtě kasační stížnost proti v záhlaví uvedenému usnesení Městského soudu v Praze, kterým bylo zastaveno řízení o žalobě proti výše uvedenému rozhodnutí žalovaného, jímž byla dodatečně povolena dočasná stavba (rekonstrukce hal 3, 4 a výstavní haly III) na pozemcích zde specifikovaných, s dočasností stavby do 31. prosince 2016, jelikož žalobkyně vzaly podáním ze dne 20. listopadu 2014 žalobu zpět.

V průběhu řízení sdělila stěžovatelka podáním ze dne 27. února 2015, že bere podanou kasační stížnost zpět v celém rozsahu. Vzhledem k této skutečnosti Nejvyšší správní soud řízení zastavil podle ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Nejvyšší správní soud rozhodl o vrácení uhrazeného soudního poplatku za podání kasační stížnosti podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle uvedeného ustanovení soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, snížený o 20 %, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Stěžovatelka zaplatila soudní poplatek 5 000 Kč, vrací se jí tedy o 20 % méně, tj. 4 000 Kč. Lhůta pro vrácení poplatku vyplývá z § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. března 2015

JUDr. Petr Průcha předseda senátu