6 As 184/2015-20

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců Mgr. Jany Brothánkové a JUDr. Tomáše Langáška v právní žalobců: a) H. B., b) J. B., oba zastoupeni JUDr. Václavem Luťchou, advokátem se sídlem Náměstí Jiřího z Lobkovic 2406/9, Praha 3, proti žalovanému: Ministerstvo životního prostředí, se sídlem Vršovická 65, Praha 10, v řízení o kasační stížnosti žalobců a) a b) proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 7. 2015, č. j. 11 A 192/2013-41,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Účastníci n e m a j í právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Společnou kasační stížnosti ze dne 11. 8. 2015 se žalobci a) a b) (dále též stěžovatelé ) domáhají zrušení rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 11 A 192/2013-41 ze dne 30. 7. 2015, jímž byla zamítnuta jejich žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 8. 2013, č. j. 1365/530/13, 43945/ENV/13 (dále jen napadené rozhodnutí ). Napadeným rozhodnutím bylo potvrzeno rozhodnutí České inspekce životního prostředí v Ústí nad Labem ze dne 11. 4. 2013, jímž byli stěžovatelé uznáni vinnými, že se dopustili správního deliktu podle § 88 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovatelé při podání kasační stížnosti neuhradili soudní poplatek ve výši 5000 Kč (položka č. 19 sazebníku soudních poplatků-přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) za každého ze stěžovatelů zvlášť. Proto Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 13. 8. 2015, č. j.-7, vyzval každého stěžovatele k uhrazení soudního poplatku ve výši 5000 Kč ve lhůtě 1 týdne ode dne doručení tohoto usnesení. V poučení tohoto usnesení bylo uvedeno, že pokud nebude poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví ve smyslu ustanovení § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), ve spojení s ustanovením § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích. Toto usnesení bylo stěžovatelům doručeno prostřednictvím právního zástupce do datové schránky dne 17. 8. 2015.

Nejvyšší správní soud zjistil, že do dnešního dne nebyl soudní poplatek za kasační stížnost stěžovateli uhrazen, ačkoliv lhůta k jeho uhrazení skončila dnem 24. 8. 2015.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Toto ustanovení se užije na základě ustanovení § 120 s. ř. s. v řízení o kasační stížnosti obdobně.

Nejvyšší správní soud shledal, že v řízení o kasační stížnosti proti napadenému rozsudku městského soudu nemůže být dále pokračováno pro nezaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve stanovené lhůtě, a proto rozhodl o zastavení tohoto řízení, jak je ve výroku uvedeno.

Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. platí, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. Proto Nejvyšší správní soud nepřiznal náhradu nákladů řízení žádnému z jeho účastníků.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. září 2015

JUDr. Petr Průcha předseda senátu