6 As 183/2015-18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, soudce zpravodaje JUDr. Tomáše Langáška a soudce JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: V. K., zastoupeného Mgr. Jaroslavem Topolem, advokátem, se sídlem Na Zlatnici 2/301, Praha 4, proti žalovanému: Magistrát města Olomouce, se sídlem Vejdovského 2, Olomouc, týkající se žaloby proti nečinnosti žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. června 2015, č. j. 78 A 1/2014-45,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora označeným rozsudkem zamítl Krajský soud v Ostravě žalobu proti shora označenému rozhodnutí žalovaného podanou žalobcem (dále jen stěžovatel ).

Stěžovatel podal proti tomuto usnesení městského soudu kasační stížnost. Usnesením ze dne 10. srpna 2015, č. j.-10, vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatele, aby zaplatil soudní poplatek (což stěžovatel učinil dne 20. srpna 2015) a aby doplnil svou kasační stížnost ve smyslu § 37 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ) tak, že uvede, z jakého důvodu byla kasační stížnost podána. Soud rovněž stěžovatele poučil, že nevyhoví-li ve stanovené zákonné lhůtě jednoho měsíce výzvě soudu a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud kasační stížnost odmítne.

Uvedená výzva byla doručena stěžovatelovu právnímu zástupci přihlášením do datové schránky dne 12. srpna 2015. V souladu s pravidly pro počítání času stanovenými v § 40 odst. 2 s. ř. s. by skončila lhůta pro odstranění vad kasační stížnosti dne 12. září 2015, protože však šlo o sobotu, lhůta skončila nejblíže následující pracovní den, tj. v pondělí 14. září 2015 (§ 40 odst. 3 s. ř. s.). Stěžovatel vady kasační stížnosti přes řádnou výzvu a poučení ze strany soudu neodstranil a, jakkoli to není s ohledem na zákonnou povahu lhůty prodloužitelné jen za splnění zákonných podmínek relevantní, neučinil tak ani do dnešního dne.

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. důsledkem nereagování na výzvu soudu k odstranění vad podání, je odmítnutí návrhu za předpokladu, že v řízení není možno pro tento nedostatek pokračovat. V projednávané věci stěžovatel nereagoval na výzvu soudu k odstranění vad návrhu a ve stanovené lhůtě svůj návrh nedoplnil, ani včasnou žádostí nepožádal z vážných důvodů o prodloužení této lhůty podle § 106 odst. 3 s. ř. s. Jelikož kasační stížnost neobsahovala žádné skutkové ani právní důvody, pro něž stěžovatel shora označený rozsudek Krajského soudu v Ostravě napadá (šlo o tzv. blanketní podání), nebylo možné pro uvedenou vadu návrhu v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost stěžovatele usnesením odmítl.

Výrok o nákladech řízení má oporu v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. (ve spojení s § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. září 2015

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu