6 As 16/2013-17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Tomáše Langáška a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobce: JUDr. D. M., proti žalovanému správnímu orgánu: Policie České republiky, Obvodní oddělení policie Praha 1, místní oddělení Holešovice, se sídlem Praha 7, Přístavní 14, o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. února 2013, č. j. 8 A 89/2012-48,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 5. března 2013 doručena kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ) z téhož dne proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. února 2013, č. j. 8 A 89/2012-48, jímž byla zamítnuta jeho žaloba na ochranu proti nečinnosti žalovaného ze dne 4., resp. 9. července 2012, v níž žádal, aby soud uložil žalovanému subjektu povinnost ihned od právní moci rozsudku sdělit stěžovateli důvody jeho zadržení ve dnech 15. září 2011 a 7. listopadu 2011 a nahradit náklady řízení (citováno z kopie rozsudku Městského soudu v Praze přiložené ke kasační stížnosti).

[2] Tato kasační stížnost však nesplňovala podmínky řízení podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti, není-li navrhovatel, či věc, které se návrh týká, od soudního poplatku osvobozen podle ustanovení § 11 tohoto zákona. Podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5000 Kč.

[3] Při podání kasační stížnosti stěžovatel soudní poplatek ve výši 5000 Kč neuhradil. Nejvyšší správní soud proto stěžovatele usnesením č. j.-9 ze dne 8. března 2013 vyzval ke splnění poplatkové povinnosti a zaplacení soudního poplatku ve výši 5000 Kč, přičemž mu stanovil k tomu lhůtu dvou týdnů od doručení usnesení. Stěžovatel byl v usnesení poučen o způsobech platby. Byl též poučen o tom, že podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ) může být účastník, který doloží, že nemá dostatečné prostředky, na vlastní žádost usnesením předsedy senátu zčásti osvobozen od soudních poplatků, a že-jsou-li pro to zvlášť závažné důvody-lze

účastníkovi přiznat osvobození od soudních poplatků zcela a že v takovém případě stěžovatel může ve lhůtě stanovené pro zaplacení poplatku požádat soud o osvobození od soudních poplatků. Stěžovatel byl konečně poučen o následcích nesplnění své poplatkové povinnosti ve smyslu § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

[4] Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[5] Usnesení s výzvou k zaplacení soudního poplatku bylo stěžovateli doručeno v úterý 19. března 2013, lhůta dvou týdnů pro splnění poplatkové povinnosti tedy uplynula v úterý 2. dubna 2013. Do dne vydání tohoto rozhodnutí však soudní poplatek za kasační stížnost zaplacen nebyl. Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo než řízení před ním vedené zastavit v souladu s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

[6] O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s § 60 odst. 3 větou první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 4. dubna 2013

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu