6 As 150/2015-29

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců Mgr. Jany Brothánkové a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: Bc. L. R., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Sokolovská 855/225, Praha 9, proti rozhodnutí žalované ze dne 17. 12. 2014, č. j. 42000/011615/14/000/MP, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 15. 6. 2015, č. j. 46 A 31/2015-20,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Žalobce podal dne 29. 6. 2015 kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Praze (dále jen krajský soud ) ze dne 15. 6. 2015, č. j. 46 A 31/2015-20 (dále jen napadené usnesení ), jímž krajský soud postoupil věc Městskému soudu v Praze. Žalobou se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalované, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzen platební výměr Pražské správy sociálního zabezpečení č. j. 42013/442950/14/313/030/ČeJ, ze dne 5. 11. 2014, jímž byla žalobci vyměřena pravděpodobná výše pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za rok 2011 v celkové výši 18.061 Kč. V kasační stížnosti žalobce (dále jen stěžovatel ) požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 11. 8. 2015, č. j.-25, rozhodl o zamítnutí návrhu na osvobození od soudních poplatků, z důvodu, že kasační stížnost nesměřuje proti rozhodnutí krajského soudu o návrhu ve věci samé (o žalobě) či o jiném návrhu, jehož podání je spojeno s poplatkovou povinností. Dále rozhodl o zamítnutí žádosti o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti, neboť shledal, že v tomto případě nejsou naplněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků z důvodu, že kasační stížnost zjevně nemůže být úspěšná.

Stěžovatel byl výše uvedeným usnesením vyzván, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto usnesení buď předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie [§ 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. )]. Zároveň byl stěžovatel poučen, že při nesplnění této procesní povinnosti bude kasační stížnost odmítnuta ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s.

Toto usnesení bylo doručeno stěžovateli do datové schránky dne 14. 8. 2015. Lhůta stanovená k doplnění plné moci udělené advokátu pro zastupování v řízení o kasační stížnosti tedy uplynula v souladu s ustanovením § 40 odst. 2 s. ř. s. dne 28. 8. 2015.

Jak je ze spisu patrno, do této doby, ani do data vydání tohoto usnesení stěžovatel svou procesní povinnost doložit své zastoupení advokátem ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s. nesplnil, ani neprokázal své případné vysokoškolské vzdělání vyžadované podle zvláštních předpisů pro výkon advokacie. Stěžovatel tuto vadu k výzvě soudu neodstranil, proto nebylo možné v řízení pokračovat a kasační stížnost věcně projednat. Z těchto důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. (viz usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 11. 2003, č. j. 3 Afs 9/2003-19, dostupné na www.nssoud.cz).

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné

V Brně dne 24. září 2015

JUDr. Petr Průcha předseda senátu