6 As 141/2013-11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila, soudce zpravodaje JUDr. Tomáše Langáška a soudkyně Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: Český rozhlas, se sídlem Vinohradská 12, Praha 2, IČ 45245053, proti žalované: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Škrétova 44/6, Praha 2, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalované z 9. 4. 2013, sp. zn. /Ident.: 2012/893/bar/ČRo, č. j. bar/1583/2013, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. srpna 2013, č. j. 3 A 60/2013-35,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se žalovaná (dále též stěžovatelka ) domáhá zrušení v návětí označeného rozsudku Městského soudu v Praze.

V průběhu řízení sdělila stěžovatelka podáním ze dne 15. 10. 2013, že bere podanou kasační stížnost v celém rozsahu zpět. Na základě této skutečnosti Nejvyšší správní soud řízení zastavil podle ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ).

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. října 2013

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu