č. j. 6 As 14/2004-37

US NES ENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobce R. P. , proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8. 9. 2003, č. j. 32 Cad 69/2003-9,

takto:

I. Kasační stížnost s e o dm ít á .

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení.

O důvo dně ní :

Dne 8. 9. 2003 Krajský soud v Brně usnesením č. j. 32 Cad 69/2003-9 odmítl jako opožděnou žalobu proti rozhodnutí žalované ze dne 28. 4. 2003, č. j. C 16/755/03. Tímto rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání žalobce (dále jen stěžovatel ) do rozhodnutí o platebním výměru Okresní správy sociálního zabezpečení Brno-venkov, kterým byl stěžovateli předepsán k úhradě nedoplatek pojistného a penále z pojistného na sociální zabezpečení za období 1999 až 2001 v celkové výši 69 774 Kč.

Proti usnesení Krajského soudu v Brně brojí stěžovatel podáním ze dne 6. 10. 2003, které podle jeho obsahu lze považovat za kasační stížnost.

Proti rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví je podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), možné podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence.

Napadené usnesení Krajského soudu v Brně bylo stěžovateli zasláno do vlastních rukou a doručeno dne 16. 9. 2003. Tímto dnem tak počala stěžovateli běžet dvoutýdenní lhůta pro podání kasační stížnosti, která skončila dne 30. 9. 2003. Do tohoto dne mohl stěžovatel podat kasační stížnost. Jelikož kasační stížnost byla podána k poštovní přepravě až dne 6. 10. 2003, je nutné ji považovat za opožděnou a Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ji podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout. s. ř. s., podle kterého nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Po uč e ní : Proti tomuto usnesení ne js o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. února 2005

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu