6 As 129/2015-21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: J. P., proti žalované: Obec Seč, se sídlem Seč 17, Ústí nad Orlicí, týkající se žaloby na ochranu proti nečinnosti správního orgánu-žalované, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočka v Pardubicích ze dne 4. 5. 2015, č. j. 52 A 125/2014-183,

takto:

I. Kasační stížnost žalobce s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Žalobce podal u Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky v Pardubicích (dále jen krajský soud ) žalobu na ochranu proti nečinnosti žalované při vyřizování žádosti stěžovatele o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Krajský soud shora označeným usnesením žalobu odmítl.

[2] Žalobce (stěžovatel) brojí proti shora označenému usnesení krajského soudu kasační stížností ze dne 1. 6. 2015. Současně požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů.

[3] Usnesením ze dne 8. 7. 2015, č. j.-15, Nejvyšší správní soud zamítl návrh stěžovatele na osvobození od soudních poplatků (výrok I.) a na ustanovení zástupce (výrok II.) a vyzval jej, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost (výrok III.), jakož i v téže lhůtě buď předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (výrok IV.). Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 21. 7. 2015, dvoutýdenní lhůta ke splnění výzvy tak uplynula v úterý dne 4. 8. 2015.

[4] Stěžovatel v uvedené lhůtě, ani do dne vydání tohoto usnesení výzvu nesplnil; nezaplatil soudní poplatek za kasační stížnost, ani nedoložil své právní zastoupení, příp. schopnost vystupovat v řízení bez advokáta. Stěžovatel též nepožádal o další prodloužení lhůty z vážných důvodů.

[5] Nejvyšší správní soud proto-v souladu s poučením, jehož se stěžovateli v citovaném usnesení dostalo-kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s ustanovením § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ) odmítl, neboť nebyly splněny podmínky řízení a tento nedostatek nebyl přes výzvu soudu odstraněn, pročež v řízení nebylo možno pokračovat. Krom toho by řízení mohlo být i zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku.

[6] Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. srpna 2015

Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu