6 As 122/2013-14

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Tomáše Langáška a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: J. G., zastoupeného JUDr. Antonínem Dejmkem, advokátem, se sídlem Perlová 7, Plzeň, proti žalovanému: Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 11. 2011, č. j. DSH/13328/11, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 25. 6. 2013, č. j. 17 A 2/2012-43,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností podanou k Nejvyššímu správnímu soudu se žalobce domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 25. 6. 2013, č. j. 17 A 2/2012-43, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 11. 2011, č. j. DSH/13328/11, a o nákladech řízení rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. [2] Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 8. 2013, č. j.-8, byl žalobce vyzván, aby ve lhůtě 14 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost. Toto usnesení bylo zástupci žalobce doručeno dne 22. 8. 2013. Žalobce však soudní poplatek na výzvu soudu nezaplatil a stanovená lhůta tak marně uplynula dne 5. 9. 2013. [3] Nejvyšší správní soud proto rozhodl o zastavení řízení v souladu s ust. § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích ve spojení s ust. § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (za použití ust. § 102 s. ř. s.). [4] Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. září 2013

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu