č. j. 6 As 12/2004-17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobkyně M. K . , proti žalovanému Ministerstvu zemědělství, Pozemkovému úřadu Praha-západ, se sídlem Podskalská 19, 120 00 Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 9 Ca 88/2003-5 ze dne 30. 4. 2003,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků řízení n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) se kasační stížností domáhá zrušení usnesení Městského soudu v Praze č. j. 9 Ca 88/2003-5 ze dne 30. 4. 2003, kterým byl odmítnut její návrh na přezkoumání rozhodnutí Pozemkového úřadu Okresního úřadu Praha-západ ze dne 3. 12. 2002, č. j. PÚ-R-979/92/I-83/02/KU, kterým bylo rozhodnuto podle zákona č. 229/1991 Sb. (zákon o půdě), že stěžovatelka se nestala spoluvlastnicí nemovitosti označené blíže v tomto usnesení.

Nejvyšší správní soud se před tím, než by mohl posoudit námitky uvedené v kasační stížnosti, musel ujistit, zda jsou splněny veškeré procesní podmínky řízení, tedy podmínky, za nichž je otevřen přístup k meritornímu přezkumu napadeného rozhodnutí. Takovou podmínkou je podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), povinné zastoupení advokátem, nemá-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Povinné zastoupení stěžovatele advokátem představuje zvláštní podmínku řízení o kasační stížnosti. Nedostatek této podmínky je odstranitelný (§ 104 odst. 2 občanského soudního řádu ve spojení s § 64 a § 120 s. ř. s., § 108 s. ř. s.). V posuzované věci byla stěžovatelka městským soudem vyzvána dne 19. 9. 2003, aby si zvolila pro podání kasační stížnosti zástupcem advokáta, k tomu soud stanovil potřebnou lhůtu; rovněž byla však na výzvu soudu nereagovala.

Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud odmítne usnesením návrh, jestliže nejsou splněny podmínky řízení, tento nedostatek nebyl přes výzvu odstraněn, a proto nelze v řízení pokračovat. Poněvadž stěžovatelka nedostatek podmínky řízení spočívající v absenci právního zastoupení neodstranila, soud v řízení o kasační stížnosti pokračovat nemůže.

Kasační stížnost proto musela být podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnuta. Vedle nedostatku právního zastoupení stěžovatelka rovněž nereagovala na výzvu soudu, aby kasační stížnost doplnila o důvody, pro které napadá usnesení městského soudu.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s.; je-li návrh odmítnut, žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. února 2005

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu