6 As 114/2013-16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobkyně: FTV Prima, spol. s r. o., se sídlem Na Žertvách 24/132, Praha 8, IČ 48115908, proti žalované: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Škrétova 44/6, Praha 2, proti rozhodnutí žalované ze dne 17. 5. 2011, č. j. LOJ/1688/2011, sp. zn. 2009/1070/FOL/FTV, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 3. 2013, č. j. 3 A 173/2011-95,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění: [1] Kasační stížností podanou k Nejvyššímu správnímu soudu se žalovaná domáhala zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 3. 2013, č. j. 3 A 173/2011-95, kterým bylo zrušeno její rozhodnutí ze dne 17. 5. 2011, č. j. LOJ/1688/2011, sp. zn. 2009/1070/FOL/FTV, a o náhradě nákladů řízení rozhodnuto tak, že žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení 2 000 Kč.

[2] Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 6. 2013, č. j.-7, byla žalovaná vyzvána k odstranění vad kasační stížnosti a předložení správního spisu. Dne 4. 7. 2013 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání žalované ze dne 25. 6. 2013, ve kterém žalovaná uvedla, že na svém 12. zasedání konaném ve dnech 25. a 26. 6. 2013 přijala usnesení, kterým bere zpět kasační stížnost. Zároveň žalovaná navrhla, aby Nejvyšší správní soud vydal usnesení, kterým řízení o kasační stížnosti zastaví.

[3] Vzhledem k zpětvzetí kasační stížnosti žalovanou rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ust. § 47 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) o zastavení řízení.

[4] Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. července 2013

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu