6 As 107/2015-17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců Mgr. Jany Brothánkové a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobkyně: D. Z., zastoupené JUDr. Oldřichem Benešem, advokátem, se sídlem Mojmírovců 41, Ostrava-Mariánské Hory, proti žalovanému: Magistrát města Ostravy, se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, proti rozhodnutím žalovaného ze dne 11. 4. 2013, č. j. SMO/132103/13/OŽP/Fr, a ze dne 10. 4. 2013, č. j. SMO/127801/13/OŽP/Fr, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 4. 2015, č. j. 22 A 69/2013-30,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností napadla žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) rozsudek Krajského soudu v Ostravě (dále jen krajský soud ) ze dne 23. 4. 2015, č. j. 22 A 69/2013-30 (dále jen napadený rozsudek ). Napadeným rozsudkem byly zamítnuty žaloby stěžovatelky (spojené ke společnému projednání) proti rozhodnutím žalovaného ze dne 11. 4. 2013, č. j. SMO/132103/13/OŽP/Fr, a ze dne 10. 4. 2013, č. j. SMO/127801/13/OŽP/Fr.

Usnesením ze dne 14. 5. 2015, č. j.-6, vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatelku, aby ve lhůtě 1 týdne od doručení tohoto usnesení zaplatila soudní poplatek za kasační stížnost a aby ve lhůtě 1 měsíce od doručení tohoto usnesení doplnila kasační stížnost o rozsah a důvody, z jakých brojí proti napadenému rozsudku.

Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 28. 5. 2015 vzala stěžovatelka prostřednictvím svého právního zástupce kasační stížnost proti napadenému rozsudku zpět.

Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Nejvyšší správní soud připomíná, že řízení o kasační stížnosti je plně ovládáno zásadou dispoziční. Stěžovatelka nejprve procesním úkonem spočívajícím v podání kasační stížnosti projevila vůli vyvolat řízení o přezkoumání rozhodnutí krajského soudu, nyní procesním úkonem spočívajícím ve zpětvzetí kasační stížnosti projevila svou vůli, aby Nejvyšší správní soud v řízení nepokračoval.

Protože stěžovatelka vzala svou kasační stížnost zpět a projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje žádné pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Jelikož řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 věty prvé v návaznosti na § 120 s. ř. s., žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. června 2015

JUDr. Petr Průcha předseda senátu