6 Aps 2/2013-13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Tomáše Langáška a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobkyně: Bc. J. K., zastoupena JUDr. Oldřichem Voženílkem, advokátem, se sídlem U Jiskry 114/1, Rumburk, proti žalovanému: Městský úřad v České Lípě, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, zastoupen Mgr. Petrem Trejbalem, advokátem, se sídlem Michalská 4, Litoměřice, o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného, spočívajícím v neověření pasportu stavby sdělením žalovaného ze dne 15. 5. 2012, sp. zn. MUCL/142050/2011/Prot, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 26. 3. 2013, č. j. 59 A 58/2012-42,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobkyni s e v r a c í zaplacený soudní poplatek ve výši 5000 Kč, který jí bude vyplacen z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 30 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto usnesení, a to k rukám zástupce žalobkyně JUDr. Oldřicha Voženílka, advokáta, se sídlem U Jiskry 114/1, Rumburk.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále též stěžovatelka ) domáhala zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, ze dne 26. 3. 2013, č. j. 59 A 58/2012-42, kterým byla zamítnuta žaloba na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného, spočívajícím v neověření pasportu stavby sdělením žalovaného ze dne 15. 5. 2012, sp. zn. MUCL/142050/2011/Prot.

Vzhledem k tomu, že kasační stížnost ze dne 29. 4. 2013 neobsahovala všechny náležitosti podle ustanovení § 37 odst. 3 a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), Nejvyšší správní soud proto vyzval stěžovatelku podle ustanovení § 109 odst. 1, věty první s. ř. s. k doplnění blanketní kasační stížnosti a poučil ji podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. o procesních následcích pro případ, že této výzvě nebude ve stanovené lhůtě vyhověno. Současně s podáním kasační stížnosti nebyl zaplacen soudní poplatek, soud proto stěžovatelku vyzval ke splnění poplatkové povinnosti a stanovil jí k tomu přiměřenou lhůtu, včetně poučení o následcích nesplnění povinnosti ve smyslu platné právní úpravy.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 4. 7. 2013, č. j.-8, jež bylo stěžovatelce doručeno 5. 8. 2013, a tímto dnem nabylo právní moci, vyzval stěžovatelku k odstranění vad kasační stížnosti ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení usnesení, tj. aby označila účastníky řízení o kasační stížnosti, uvedla důvod podání kasační stížnosti v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 s. ř. s. a tento důvod blíže skutkově a právně konkretizovala, a uvedla, čeho se kasační stížností domáhá, a to v souladu s ustanovením § 110 s. ř. s. (bod I. výroku). Lhůta ke splnění této povinnosti marně uplynula dnem 5. 9. 2013. Stěžovatelka byla řádně poučena o následcích nesplnění povinnosti. Na výzvu soudu stěžovatelka ve stanovené lhůtě, a ani později, nereagovala. Nejvyšší správní soud dále vyzval stěžovatelku, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení zaplatila soudní poplatek podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, za kasační stížnost, který činí podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků částku 5000 Kč (bod II. výroku). Stěžovatelka ve stanovené lhůtě soudní poplatek řádně uhradila a splnila tak svoji poplatkovou povinnost.

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Vzhledem k tomu, že ke dni vydání tohoto rozhodnutí stěžovatelka k výzvě soudu neodstranila vady podání ve věci kasační stížnosti, jedná se o nedostatek podmínek řízení, který nebyl stěžovatelkou k výzvě soudu odstraněn, Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo nic jiného, než ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. /za použití ustanovení § 120 s. ř. s./ kasační stížnost odmítnout.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

O vrácení soudního poplatku soud rozhodl podle ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění, podle kterého byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek. Nejvyšší správní soud proto rozhodl o vrácení zaplaceného poplatku ve výši 5 000 Kč žalobkyni.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné (ustanovení § 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 18. září 2013

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu