6 Aps 2/2010-26

USN E SE N Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobce: P. Č., proti žalované: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1, o ochraně před nezákonným zásahem, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 10. 2009, č. j. 7 Ca 213/2009-15,

ta k to:

I. Řízení se za s t a v u j e.

II. Žádný z účastníků n em á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O dů v odn ěn í:

Kasační stížností se žalobce (dále též stěžovatel ) domáhal zrušení shora označeného usnesení Městského soudu v Praze (dále též městský soud ). Městský soud napadeným usnesením zamítl žádost žalobce o osvobození od soudních poplatků (výrok I.), odmítl jeho žalobu (výrok II.), a dále bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok III.).

Nejvyšší správní soud z obsahu kasační stížnosti ze dne 26. 10. 2009 zjistil, že stěžovatel brojí pouze proti výroku I. usnesení městského soudu, tj. proti zamítnutí jeho žádosti o osvobození od soudních poplatků.

V podání ze dne 7. 12. 2009, které bylo Městskému soudu v Praze doručeno 8. 12. 2009, stěžovatel výslovně uvedl: bere se zpět nepředčasně podaný návrh ze dne 26. října a nebude se podávat kasační stížnost k výroku II ze 14. října .

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud usnesením řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Nejvyšší správní soud posoudil podání stěžovatele ze 7. 12. 2009 podle jeho obsahu jako zpětvzetí kasační stížnosti proti napadenému usnesení Městského soudu v Praze, resp. proti jeho jedinému napadenému výroku (výroku I.). Vzal-li tedy stěžovatel uvedeným přípisem svoji kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud řízení podle § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. V případě zastavení řízení nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení ne j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. března 2010

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu