6 Aps 1/2010-30

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobce: P. Č., proti žalované: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1, o ochraně před nezákonným zásahem, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 10. 2009, č. j. 7 Ca 178/2009-17,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou k Městskému soudu v Praze v zákonné lhůtě se žalobce (dále též stěžovatel ) domáhal zrušení shora označeného usnesení Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o osvobození od soudních poplatků (bod I. výroku), odmítnuta jeho žaloba (bod II. výroku), a dále bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod III. výroku).

Městský soud v Praze po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

Jak vyplývá z obsahu soudního spisu, ve smyslu daného poučení podal stěžovatel kasační stížnost ze dne 26. 10. 2009, jež byla městskému soudu doručena 29. 10. 2009, výslovně proti výroku uvedenému pod bodem I. usnesení městského soudu, tj. pokud se zamítá žádost žalobce o osvobození od soudních poplatků.

V podání ze dne 7. 12. 2009, které bylo Městskému soudu v Praze doručeno 8. 12. 2009, stěžovatel výslovně uvedl, že se bere zpět nepředčasně podaný návrh ze dne 26. října a nebude se podávat kasační stížnost k výroku II ze 14. října . Nejvyšší správní soud ve smyslu platné právní úpravy posoudil toto podání podle jeho obsahu jako zpětvzetí kasační stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 10. 2009, č. j. 7 Ca 178/2009-17. Vzhledem k výše uvedenému Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3, věta prvá, s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. března 2010

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu