6 Ans 8/2013-8

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Šimáčkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: A. K., zastoupeného Mgr. Petrem Václavkem, advokátem, se sídlem Václavské náměstí 21, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, P. O. Box 21/OAM, Praha 7, o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 5. 2013, č. j. 5 A 324/2011-48,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Včas podanou kasační stížností ze dne 13. 6. 2013 napadl žalobce (dále stěžovatel ) v záhlaví uvedený rozsudek Městského soudu v Praze, kterým byla zamítnuta jeho žaloba na ochranu proti nečinnosti žalovaného. Městský soud žalobu zamítl, neboť bylo zjištěno, že žalovaný již vydal rozhodnutí ve věci, a to dne 6. 4. 2012, č. j. OAM-449-38/PP-2011, které bylo stěžovateli doručeno.

[2] V podání doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 19. 6. 2013 stěžovatel prostřednictvím svého zástupce uvedl, že bere kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 5. 2013, č. j. 5 A 324/2011-48-49, výslovně a v celém rozsahu zpět.

[3] Podle ustanovení § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

[4] Vzhledem k tomu, že o stěžovatelově kasační stížnosti nebylo dosud rozhodnuto, Nejvyšší správní soud usnesením řízení ve věci zastavil podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[5] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud dle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 26. června 2013

JUDr. Kateřina Šimáčková předsedkyně senátu