6 Ans 6/2010-160

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: S. M., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2, o žalobě proti nečinnosti žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 5 Ca 255/2008-90 ze dne 25. 9. 2009,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce podal u Městského soudu v Praze žalobu označenou jako žaloba na nečinnost, která byla rozsudkem Městského soudu v Praze č. j. 5 Ca 255/2008-90 ze dne 25. 9. 2009 zamítnuta. Žalobce podal proti rozsudku kasační stížnost, ve které zároveň požádal ustanovení zástupce soudem. Usnesením Městského soudu v Praze č. j. 5 Ca 255/2008-107 ze dne 6. 11. 2009 byla žádost žalobce o ustanovení zástupce zamítnuta. Proti usnesení Městského soudu v Praze podal žalobce kasační stížnost, a Nejvyšší správní soud postup městského soudu potvrdil, když kasační stížnost zamítl. Výzvou ze dne 2. 3. 2010 byl poté stěžovatel vyzván, aby do 1 měsíce ode dne doručení výzvy doložil do spisu plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti. Stěžovatel na tuto výzvu ve stanovené lhůtě nereagoval (pouze dopisem, ve kterém vyjadřuje nespokojenost s postupem soudu a požaduje ustanovení svého advokáta JUDr. Víta Vohánky).

Protože výzva ze dne 2. 3. 2010, kterou byl stěžovatel vyzván k doložení plné moci advokátovi, zůstala (i po zamítnutí kasační stížnosti) ze strany stěžovatele bez odezvy, byl spis v souladu s § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), předložen Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o podané kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud o věci uvážil následovně: Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat. V posuzované věci vystupoval stěžovatel v řízení před správním orgánem i v přezkumném řízení soudním jako osoba bez zákonem předepsaného právnického vzdělání, a proto musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem. Ostatně sám o toto zastoupení požádal. Protože však neodstranil nedostatek povinného zastoupení v řízení o kasační stížnosti, neboť nedoložil plnou moc, osvědčující zastoupení advokátem, a pro uvedený nedostatek podmínky řízení nelze v řízení pokračovat, musel Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítnout, aniž by se dále mohl zabývat dalšími náležitostmi kasační stížnosti. K tomu je nutno uvést, že v daném případě již bylo rozhodováno o žádosti stěžovatele o ustanovení advokáta, s tím závěrem, že advokát nebyl usnesením městského soudu č. j. 5 Ca 255/2008-107 ustanoven. Toto rozhodnutí bylo přezkoumáno i Nejvyšším správním soudem, a nebylo v něm shledáno pochybení. Dále byl stěžovatel v následné výzvě městského soudu upozorněn na povinnost zastoupení advokátem a byla mu řádně stanovena dostatečná lhůta k doložení plné moci. Protože tedy stěžovatel neodstranil nedostatek povinného zastoupení v řízení o kasační stížnosti, neboť nedoložil plnou moc, osvědčující zastoupení advokátem, a pro uvedený nedostatek podmínky řízení nelze v řízení pokračovat, musel Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítnout, aniž by se dále mohl zabývat dalšími náležitostmi kasační stížnosti.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo Nejvyšším správním soudem za použití ustanovení § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s. rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. května 2010

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu