č. j. 6 Ans 5/2007-161

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. a JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. v právní věci žalobce: JUDr. Z. V., zastoupený Mgr. Dagmar Rezkovou Dřímalovou, advokátkou se sídlem Muchova 9/223, Praha 6, proti žalovaným: a) ředitel odboru sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra, nám. Hrdinů 3, Praha 4, b) náměstek ministra vnitra příslušný pro věci služebního poměru, Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14. 2. 2007, č. j. 12 Ca 31/2005-105,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Odměna advokátce Mgr. Dagmar Rezkové Dřímalové s e u r č u j e částkou 2400 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodn ění:

Ve shora uvedené věci Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 14. 2. 2007, č. j. 12 Ca 31/2005-105, zčásti zamítl a zčásti odmítl žalobu, jíž se žalobce domáhal ochrany před tvrzenou nečinností shora uvedených žalovaných služebních funkcionářů. Rozsudek byl žalobci doručen dne 26. 3. 2007.

Rozsudek soudu napadl žalobce (stěžovatel) dne 27. 3. 2007 kasační stížností, přičemž zároveň požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů. Zástupce byl stěžovateli ustanoven (po vrácení spisu Nejvyšším správním soudem) usnesením Městského soudu v Praze ze dne 23. 7. 2008, č. j. 12 Ca 31/2005-136.

Podáním ze dne 7. 1. 2009, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 9. 1. 2009, vzal stěžovatel podanou kasační stížnost zpět.

Vzhledem k tomu, že projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení o kasační stížnosti v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

Pro úplnost Nejvyšší správní soud dodává, že Městský soud v Praze za žalovaného v rozsudku označil Ministerstvo vnitra, ačkoli stěžovatel žalované specifikoval v žalobním návrhu způsobem, jemuž odpovídá označení žalovaných v záhlaví tohoto usnesení. Dle § 79 odst. 2 s. ř. s. je v případě žalob na ochranu proti nečinnosti správního orgánu žalovaným ten správní orgán, který podle žalobního tvrzení má povinnost vydat rozhodnutí nebo osvědčení, určení žalovaného správního orgánu je tedy v dispozici žalobce, přičemž narozdíl od žalob proti rozhodnutí správního orgánu (viz § 69 s. ř. s.) soud není oprávněn toto určení měnit (usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 4. 2003, č. j. Na 249/2003-9, publikované pod č. 19/2003 Sb. NSS). Navíc je třeba dodat, že i v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, pokud se jednalo o věci služebního poměru podle zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, byl za žalovaný správní orgán považován přímo příslušný služební funkcionář (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2006, č. j. 2 As 34/2005-61, publikovaný pod č. 1014/2007 Sb. NSS). Dle § 105 odst. 1 s. ř. s. jsou účastníky řízení o kasační stížnosti stěžovatel a všichni, kdo byli účastníky původního řízení. Nejvyšší správní soud tedy z těchto skutečností vycházel při označení účastníků řízení na straně žalované.

Výrok o nákladech řízení vychází z ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., z nichž vyplývá, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, bylo-li řízení zastaveno.

Ustanovené zástupkyni stěžovatele, advokátce Mgr. Dagmar Rezkové Dřímalové, Nejvyšší správní soud přiznal v souladu s § 35 odst. 8 s. ř. s. odměnu ve výši 2400 Kč, a to za jeden úkon právní služby spočívající v první poradě s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení podle § 11 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 9 odst. 3 písm. f) a § 7 bodem 5 vyhlášky č.177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů (2100 Kč), společně s režijním paušálem ve výši 300 Kč podle § 13 odst. 3 téže vyhlášky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3, ve spojení s § 120 s. ř. s.).

V Brně dne 15. ledna 2009

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu