6 Ans 2/2012-25

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobců: a) Mgr. H. N., b) P. N., proti žalovanému: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, se sídlem Husova 2/2846, Přerov I, proti nečinnosti žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 11. 2011, č. j. 22 A 171/2011-6,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 5. 1. 2012 kasační stížnost, jíž se stěžovatelé domáhají zrušení usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. 11. 2011, č. j. 22 A 171/2011-6, kterým krajský soud odmítl žalobu na ochranu proti nečinnosti správního orgánu.

Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Jelikož tato skutečnost nevyplývá již z podané kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud oba stěžovatele vyzval usnesením ze dne 12. 1. 2012, č. j.-18, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení buďto předložili plnou moc udělenou jimi advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo ve stejné lhůtě prokázali, že mají vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Nejvyšší správní soud stěžovatele poučil, že podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. soud kasační stížnost odmítne, nebude-li tato povinnost ve stanovené lhůtě splněna. Nejvyšší správní soud rovněž oba stěžovatele poučil o možnosti ve stejné lhůtě ve smyslu § 35 odst. 8 s. ř. s. požádat o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti.

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 1. 2012, č. j.-18, bylo oběma žalobcům doručeno dne 26. 1. 2012, lhůta uplynula dnem 10. 2. 2012; stěžovatelé ve stanovené lhůtě vůči Nejvyššímu správnímu soudu neučinili žádné podání, jímž by splnili uvedenou povinnost.

Neodstranění takové vady u obligatorního zastoupení podle § 105 odst. 2 s. ř. s. brání věcnému vyřízení kasační stížnosti a zakládá nedostatek podmínek řízení. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost stěžovatelů podle § 46 odst. 1 písm. a) a § 120 s. ř. s. odmítl.

Nejvyšší správní soud nadto poznamenává, že stěžovatelé nesplnili ani povinnost uhradit soudní poplatek spojený s podáním kasační stížnosti, a to ani v dodatečně stanovené lhůtě 15 dní; oba stěžovatele soud vyzval k zaplacení poplatku v souladu s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích usnesením č. j.-20, doručeným dne 26. 1. 2012 spolu s potřebnými poučeními, která rovněž zůstala bez reakce stěžovatelů, pročež jsou ve věci dány i důvody, pro něž by jinak soud řízení zastavil (§ 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c/ s. ř. s.)

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný.

V Brně 22. února 2012

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu