6 Afs 84/2014-46

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Průchou v právní věci žalobkyně: Mgr. J. M., zastoupena Mgr. Jaroslavem Marténkem, advokátem, se sídlem Slavíčkova 827/1a, Brno-Lesná, adresa pro doručování: Slovákova 11, Brno, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 29. 6. 2012, č. j. 9747/12-1101-700366, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 20. 3. 2014, č. j. 62 Af 86/2012-39,

takto:

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 4. 2015, č. j.-39, s e o p r a v u j e tak, že výroky č. II a III s p r á v n ě znějí:

II. Žalovaný j e p o v i n e n nahradit ž a l o b k y n i k rukám advokáta Mgr. Jaroslava Marténka náklady řízení o žalobě ve výši 7.800 Kč do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

III. Žalovaný j e p o v i n e n nahradit ž a l o b k y n i k rukám advokáta Mgr. Jaroslava Marténka náklady řízení o kasační stížnosti ve výši 8.400 Kč do 30 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 1. 4. 2015, č. j.-39 (dále označený rozsudek ), Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti žalobkyně a výrokem č. I zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 20. 3. 2014, č. j. 62 Af 86/2012-39, a rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 29. 6. 2012, č. j. 9747/12-1101-700366, a vrátil věc žalovanému k dalšímu řízení. Výroky č. II a III Nejvyšší správní soud rozhodl o nákladech řízení.

Podle § 54 odst. 4 v návaznosti na § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, Nejvyšší správní soud opravným usnesením opraví výrok, pokud v něm byly učiněny chyby v psaní a počtech, jakož i zjevné nesprávnosti.

V písemném vyhotovení rozsudku došlo ke zjevné nesprávnosti spočívající v tom, že ve výroku č. II a III Nejvyšší správní soud uvedl, že žalovaný je povinen nahradit náklady řízení o kasační stížnosti a o žalobě ž a l o v a n é . Je zřejmé, že správně mělo být v těchto výrocích uvedeno, že žalovaný je povinen nahradit tyto náklady ž a l o b k y n i , nikoliv žalované. Z výsledku řízení o kasační stížnosti, kdy žalobkyně měla ve věci plný uspěch, z odůvodnění označeného rozsudku, jakož i ze samotného chybného znění uvedených výroků je zřejmé, že se jedná o zjevnou nesprávnost.

Z výše uvedených důvodů Nejvyšší správní soud tímto usnesením opravil výroky č. II a III označeného rozsudku tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. dubna 2015

JUDr. Petr Průcha předseda senátu