6 Afs 286/2014-74

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Tomáše Langáška a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci žalobkyně: Komoditní burza Říčany, se sídlem Barákova 237/8, Říčany, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, týkající se žalob proti rozhodnutím žalovaného č. j. 3743/12-1200-204485 ze dne 6. 9. 2012, č. j. 8000/12-1200-204485 ze dne 28. 12. 2012 a č. j. 15724/14/5000-14203-701996 ze dne 18. 6. 2014, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze č. j. 46 Af 36/2012-69 ze dne 8. 10. 2014,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

[1] Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 5. 12. 2014 doručena kasační stížnost žalovaného (dále jen stěžovatel ), kterou se domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 8. 10. 2014, č. j. 46 Af 36/2012-69 (dále jen napadený rozsudek ). Napadeným rozsudkem byla zrušena rozhodnutí stěžovatele č. j. 3743/12-1200-204485 ze dne 6. 9. 2012, č. j. 8000/12-1200-204485 ze dne 28. 12. 2012 a č. j. 15724/14/5000-14203-701996 ze dne 18. 6. 2014, jimiž byla potvrzena rozhodnutí Finančního úřadu v Říčanech, kterými tento správce daně vyměřil žalobkyni daňovou ztrátu za zdaňovací období roku 2010, 2011 a 2012, která odpovídá daňové povinnosti, pokud by žalobkyně byla subjektem založeným za účelem podnikání.

[2] Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 13. 8. 2015 vzal stěžovatel kasační stížnost proti napadenému rozsudku zpět. Z návrhu je zjevné, že se jedná o projev vůle dostatečně určitý a jednoznačný, z něhož plyne, že si stěžovatel výslovně přeje kasační stížnost vzít zpět v celém jejím rozsahu.

[3] Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Nejvyšší správní soud připomíná, že řízení o kasační stížnosti je plně ovládáno zásadou dispoziční. Stěžovatel, jehož procesní úkon vůči soudu, spočívající v podání kasační stížnosti, vyvolává řízení o přezkoumání rozhodnutí krajského soudu, tak zpětvzetím kasační stížnosti projevil svou vůli, aby soud v řízení nepokračoval.

[4] Protože stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[5] Jelikož řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. srpna 2015

Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu