č. j. 6 Afs 28/2004-37

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Haplové v právní věci žalobkyně: D. J . , zastoupena JUDr. Janem Soldátem, advokátem, se sídlem Sažinova 763, Milevsko, proti žalované mu: Finanční ředitelství v Českých Budějovicích, se sídlem Prokišova 5, České Budějovice, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 26. 1. 2004, č. j. 10 Ca 166/2003-15,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m ít á .

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení.

O důvo dně ní :

Shora označeným rozsudkem zamítl Krajský soud v Českých Budějovicích žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 6. 2003, č. j. 4675/110/2003, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobkyně proti rozhodnutí Finančního úřadu v Písku ze dne 25. 7. 2002, č. j. 59241/02/097910, o dodatečném doměření daně z příjmů fyzických osob za rok 2001 ve výši 16 700 Kč.

Proti shora uvedenému rozsudku krajského soudu podala žalobkyně kasační stížnost.

Proti rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví je podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), možné podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. V daném případě je dnem určujícím počátek lhůty pondělí 2. 2. 2004, kdy byl podle připojené poštovní doručenky napadený rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích doručen zástupci stěžovatelky, a proto lhůta pro podání kasační stížnosti uplynula rovněž v pondělí, tedy 16. 2. 2004. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence. Stěžovatelka však podala kasační stížnost osobně dne 17. 2. 2004. Tato kasační stížnost tak byla podána opožděně a Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ji podle § 46 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení ne js o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. srpna 2006

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu