6 Afs 212/2015-10

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: MUDr. P. G., zastoupen Ing. Jitkou Routkovou, daňovou poradkyní, se sídlem Komenského 87/3, Liberec, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 2. 2015, č. j. 5546/15/5200-10423-701743, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 26. 8. 2015, č. j. 59 Af 6/2015-57,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Usnesením ze dne 26. 8. 2015, č. j. 59 Af 6/2015-57, zastavil Krajský soudu v Ústí nad Labem -pobočka v Liberci (dále jen krajský soud ) pro nezaplacení soudního poplatku řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 2. 2015, č. j. 5546/15/5200-10423-701743.

[2] Proti uvedenému usnesení krajského soudu podal žalobce kasační stížnost. Napadené usnesení, které nabylo právní moci dne 31. 8. 2015, však krajský soud zrušil usnesením ze dne 11. 9. 2015, č. j. 59 Af 6/2015-60, neboť žalobce dne 28. 8. 2015 soudní poplatek uhradil, tedy dříve, než napadené usnesení nabylo právní moci. Proto žalobce podáním, které bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu dne 18. 9. 2015 prostřednictvím krajského soudu, vzal svou kasační stížnost v celém rozsahu zpět.

[3] Řízení o kasační stížnosti, stejně jako samo řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, je plně ovládáno zásadou dispoziční. Účastník, který podáním kasační stížnosti vyvolává řízení o přezkoumání rozhodnutí krajského (městského) soudu, tak zpětvzetím kasační stížnosti zakládá povinnost soudu v tomto řízení nepokračovat. Jelikož žalobce vzal svou kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (s. ř. s.).

[4] O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. září 2015

Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu