6 Afs 202/2015-37

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Tomáše Langáška a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobkyně: FVS Žamberk, s.r.o., IČ 28771231, se sídlem Tyršova 283, Žamberk, zastoupené Mgr. Sandrou Podskalskou, advokátkou, se sídlem Údolní 567/33, Brno, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 427/31, Brno, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. června 2014, č. j. 14356/14/5000-14203-702690, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20. července 2015, č. j. 31 Af 61/2014-43,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobkyni s e v r a c í část zaplaceného soudního poplatku ve výši 4 000 Kč. Tato částka bude žalobkyni vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení, k rukám Mgr. Sandry Podskalské, advokátky.

Odůvodn ění:

Žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) podala v zákonné lhůtě kasační stížnost proti výše uvedenému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, kterým byla zamítnuta její žaloba proti výše uvedenému rozhodnutí žalovaného, jímž bylo zamítnuto její odvolání a potvrzena rozhodnutí Specializovaného finančního úřadu č. j. 472673/13/4000-17104-505133 ze dne 5. listopadu 2013, rozhodnutí č. j. 494724/13/4000-17104-505133 ze dne 2. prosince 2013, rozhodnutí č. j. 507118/13/4000-17104-505133 ze dne 20. prosince 2013 a rozhodnutí č. j. 31030/14/4000-17104-505133 ze dne 10. února 2014. Naposled uvedenými rozhodnutími byly dle § 237 odst. 4 zákona č. 208/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zamítnuty stížnosti na postup plátce daně, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., a uvedená rozhodnutí byla potvrzena.

V průběhu řízení sdělila stěžovatelka podáním, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 25. listopadu 2015, že bere podanou kasační stížnost zpět v celém rozsahu. Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), návrh může navrhovatel vzít zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl.

Nejvyšší správní soud o věci dosud nerozhodl, a proto s ohledem na zpětvzetí žaloby řízení zastavil podle § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Podle § 10 odst. 4 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč, v případě, bylo-li řízení zastaveno pro zpětvzetí návrhu. Soud proto v souladu s tímto ustanovením vrátil žalobkyni zaplacený soudní poplatek snížený o 20 %, tedy o minimální částku 1 000 Kč, ve výši 4 000 Kč. Uvedená částka jí bude vyplacena ve lhůtě podle § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. listopadu 2015

Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu