6 Afs 192/2015-15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců Mgr. Jany Brothánkové a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: T. K., zastoupen JUDr. Vítem Rybářem, advokátem, se sídlem 28. října 1610/95, Ostrava-Moravská Ostrava, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 5. 2013, č. j. 14611/13/5000-14304-710132, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 6. 2015, č. j. 22 Af 69/2013-29,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Účastníci n e m a j í právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) podal kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 6. 2015, č. j. 22 Af 69/2013-29 (dále jen napadený rozsudek ), jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 5. 2013, č. j. 14611/13/5000-14304-710132 (dále jen napadené rozhodnutí ). Napadeným rozhodnutím bylo zamítnuto odvolání stěžovatele proti rozhodnutí Finančního úřadu ve Frýdku-Místku ze dne 26. 10. 2012, č. j. 247423/12/326900806765, o registraci k dani z přidané hodnoty. Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovatel při podání kasační stížnosti neuhradil soudní poplatek ve výši 5.000 Kč (položka č. 19 sazebníku soudních poplatků-přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Proto Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 26. 8. 2015, č. j.-5, vyzval stěžovatele k uhrazení soudního poplatku, a to ve výši 5.000 Kč a ve lhůtě 1 týdne ode dne doručení tohoto usnesení. V poučení tohoto usnesení bylo uvedeno, že pokud nebude poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví ve smyslu ustanovení § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ) ve spojení s ustanovením § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích. Toto usnesení bylo stěžovateli doručeno prostřednictvím právního zástupce do datové schránky dne 28. 8. 2015. Nejvyšší správní soud zjistil, že do dnešního dne nebyl soudní poplatek za kasační stížnost stěžovatelem uhrazen, ačkoliv lhůta k jeho uhrazení skončila dnem 4. 9. 2014. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích platí, že nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Toto ustanovení se užije na základě ustanovení § 120 s. ř. s. v řízení o kasační stížnosti obdobně. Nejvyšší správní soud shledal, že v řízení o kasační stížnosti proti napadenému rozsudku krajského soudu nemůže být dále pokračováno pro nezaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve stanovené lhůtě, a proto rozhodl o zastavení tohoto řízení, jak je ve výroku uvedeno. Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. platí, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. Proto Nejvyšší správní soud nepřiznal náhradu nákladů řízení žádnému z jeho účastníků.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. září 2015

JUDr. Petr Průcha předseda senátu