6 Afs 179/2015-64

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: Paradise Casino Admiral,a.s., IČO: 253 36 991, se sídlem Komořany 146, Rousínov u Vyškova, zastoupen Mgr. Hanou Zahálkovou, advokátkou se sídlem Příkop 4, Brno, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 4. 2013, č. j. 9680/13/5000-14201-711305, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 22. 7. 2015, č. j. 31 Af 140/2013-108,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 4. 8. 2015 kasační stížnost žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně (dále jen krajský soud ) ze dne 22. 7. 2015, č. j. 31 Af 140/2013-108 (dále jen napadený rozsudek ). Tímto rozsudkem rozhodl krajský soud o jeho žalobě tak, že výrokem I. zrušil rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 4. 2013, č. j. 9680/13/5000-14201-711305 (dále jen napadené rozhodnutí ) a vrátil věc žalovanému k dalšímu řízení a výrokem II. uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci náklady řízení.

[2] V petitu kasační stížnosti navrhuje žalobce (dále též stěžovatel ), aby Nejvyšší správní soud: a) zrušil napadený rozsudek krajského soudu b) zrušil napadené rozhodnutí žalovaného c) zrušil napadenému rozhodnutí předcházející dodatečný platební výměr Finančního úřadu ve Vyškově ze dne 22. 6. 2012, č. j. 98198/12/341910706958 d) věc vrátil žalovanému k dalšímu řízení.

[3] Podle § 104 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ) platí, že kasační stížnost, která směřuje jen proti výroku o nákladech řízení nebo proti důvodům rozhodnutí soudu, je nepřípustná. Nejvyšší správní soud vykládá toto ustanovení tak, že kasační stížnost podaná účastníkem, který byl v řízení před krajským soudem procesně úspěšný a který nenamítá, že krajský soud měl výrokem ve věci rozhodnout jinak, je podle § 104 odst. 2 s. ř. s. nepřípustná. (srov. usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 1. 7. 2015, č. j. 5 Afs 91/2012-41).

[4] Krajský soud napadeným rozsudkem vyhověl žalobě stěžovatele tím, že zrušil napadené rozhodnutí žalovaného a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Stěžovatel tedy byl v řízení před krajským soudem procesně úspěšný a kasační stížnost, kterou se domáhá zrušení napadeného rozsudku a zrušení napadeného rozhodnutí žalovaného (které bylo napadeným rozsudkem zrušeno) je ve smyslu ust. § 104 odst. 2 s. ř. s. nepřípustná.

[5] Nad rámec napadeného rozsudku se stěžovatel domáhá též zrušení předcházejícího dodatečného platebního výměru. K tomu je předně nutné poznamenat, že takový požadavek je rozporný s požadavkem vrácení věci žalovanému k dalšímu řízení. Je totiž vyloučeno, aby po zrušení platebního výměru správce daně pokračoval v daňovém řízení a o dani znovu rozhodl. Zrušil-li soud dodatečný platební výměr, nemůže být vydán znovu a nepřichází v úvahu ani pokračování daňového řízení (v podrobnostech viz usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 4. 2009, č. j. 8 Afs 15/2007-75, nebo ze dne 24. 11. 2009, č. j. 1 Aps 2/2008-76).

[6] Pokud jde o samotný návrh, aby Nejvyšší správní soud zrušil též dodatečný platební výměr správce daně prvního stupně, lze odkázat na ustálenou judikaturu zdejšího soudu, zejména na usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2007, č. j. 1 As 60/2006-106, dle něhož domáhat se zrušení rozhodnutí správního orgánu nižšího stupně, které předcházelo napadenému správnímu rozhodnutí, není procesním právem žalobce, jemuž by odpovídala povinnost soudu o takovém návrhu výrokem rozhodnout. Kasační stížnost spočívající pouze v tvrzení, že krajský soud rozhodující o žalobě měl kromě rozhodnutí správního orgánu druhého stupně zrušit i rozhodnutí správního orgánu nižšího stupně, které mu předcházelo, je nepřípustná.

[7] Nejvyšší správní soud proto s ohledem na výše uvedené kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. d) ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. odmítl, neboť je nepřípustná ve smyslu § 104 odst. 2 s. ř. s., jelikož byla podána procesně úspěšným účastníkem řízení a směřuje pouze proti důvodům napadeného rozsudku.

[8] Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. srpna 2015

Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu