6 Afs 157/2015-15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové, soudce zpravodaje JUDr. Tomáše Langáška a soudce Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobkyně: GREAT CONSULT s.r.o., IČ 24314692, se sídlem Velkomoravská 4017/77, Hodonín, zastoupené Mgr. Miroslavem Burgetem, advokátem, se sídlem nám. T. G. Masaryka 11, Prostějov, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, týkající se řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. února 2015, č. j. 4716/15/5100-41453-711090, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8. června 2015, č. j. 30 Af 31/2015-14,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Žalobkyni s e v r a c í zaplacený soudní poplatek za žalobu ve výši 3 000 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám jejího zástupce Mgr. Miroslava Burgeta, advokáta, se sídlem nám. T. G. Masaryka 11, Prostějov, do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) domáhala přezkoumání usnesení Krajského soudu v Brně (dále jen krajský soud ) č. j. 30 Af 31/2015-14 ze dne 8. června 2015, jímž bylo zastaveno řízení o její správní žalobě pro nezaplacení soudního poplatku.

Protože při podání kasační stížnosti nebyl zaplacen soudní poplatek, jak stanoví § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, Nejvyšší správní soud dne 9. července 2015 vyzval stěžovatelku ke splnění poplatkové povinnosti a stanovil jí k tomu přiměřenou lhůtu jednoho týdne. Výzva k zaplacení soudního poplatku byla stěžovatelce doručena dne 13. července 2015 a lhůta k zaplacení soudního poplatku uplynula dne 20. července 2015. Stěžovatelka však ani na výzvu soudu soudní poplatek nezaplatila, ač byla poučena o následcích s tím spojených.

Proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti podle ust. § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), ve spojení s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Stěžovatelka se spolu s kasační stížností pokusila zaplatit soudní poplatek za správní žalobu v řízení před krajským soudem tak, že vylepila kolky v hodnotě 3 000 Kč na usnesení krajského soudu č. j. 30 Af 31/2015-10 ze dne 28. dubna 2015, jež přiložila ke kasační stížnosti, která byla včetně zmíněných kolků krajskému soudu doručena 1. července 2015. Usnesení o zastavení řízení přitom nabylo právní moci 22. června 2015, kdy bylo stěžovatelce doručeno (§ 55 odst. 5 ve spojení s § 54 odst. 5 s. ř. s.), čímž zanikla poplatková povinnost (§ 9 odst. 7 věta poslední zákona o soudních poplatcích). Nejvyšší správní soud proto současně rozhodl o vrácení částky 3 000 Kč, neboť stěžovatelka tento soudní poplatek zaplatila, ačkoli již k tomu nebyla povinna (§ 10 odst. 1 zákona o soudních poplatcích), a to ve lhůtě podle § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 4. srpna 2015

Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu