6 Afs 155/2015-24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové, soudce zpravodaje JUDr. Tomáše Langáška a soudce Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobkyně: M. K., zastoupené Mgr. Martinem Buřičem, advokátem, se sídlem Štěpánská 39, Praha 1, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. března 2015, č. j. 8190/15/5200-20446-711377, 8191/15/5200-20446-711377, 8194/15/5200-20446-711377, 8195/15/5200-20446-711377, 8196/15/5200-20446-711377, 8197/15/5200-20446-711377 a 8198/15/5200-20446-711377, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky Pardubice, ze dne 23. června 2015, č. j. 52 Af 19/2015-196,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobkyni s e v r a c í zaplacený soudní poplatek ve výši 4 000 Kč. Tato částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám jejího zástupce Mgr. Martina Buřiče, advokáta, se sídlem Štěpánská 39, Praha 1, do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) podala v zákonné lhůtě kasační stížnost proti výše uvedenému usnesení Krajského soudu v Hradci Králové-pobočky Pardubice. V průběhu řízení stěžovatelka Nejvyššímu správnímu soudu sdělila podáním ze dne 28. července 2015, že bere kasační stížnost zpět v celém rozsahu. Vzhledem k této skutečnosti Nejvyšší správní soud řízení zastavil podle ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ).

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Nejvyšší správní soud rozhodl o vrácení uhrazeného soudního poplatku za podání kasační stížnosti podle § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle uvedeného ustanovení soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, snížený o 20 %, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Stěžovatelka zaplatila soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5 000 Kč, vrací se jí proto o 20 % méně, tj. 4 000 Kč. Lhůta pro vrácení poplatku vyplývá z § 10a odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. srpna 2015

Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu