6 Afs 146/2015-13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: S. Č., zastoupen JUDr. Mgr. Jiřím Drobečkem, advokátem, se sídlem Štefánikova 4083/14, 695 01 Hodonín, proti žalovanému: Ministerstvo financí, se sídlem Letenská 525/15, 118 10 Praha 1, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 9. 2012, č. j. 904/84660/2011, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. 6. 2015, č. j. 11 Af 49/2012-37,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Rozsudkem ze dne 5. 6. 2015, č. j. 11 Af 49/2012-37, zamítl Městský soud v Praze žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 9. 2012, č. j. 904/84660/2011, jímž byla zamítnuta jeho žádost o prominutí daní z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2002, 2003 a 2004, které byly vyměřeny dodatečnými platebními výměry vydanými Finančním úřadem v Kyjově dne 6. 10. 2008.

[2] Proti rozsudku městského soudu podal žalobce kasační stížnost; podáním, které bylo doručeno Nejvyššímu správnímu soudu dne 8. 7. 2015, však vzal tuto kasační stížnost v celém rozsahu zpět.

[3] Řízení o kasační stížnosti, stejně jako samo řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, je plně ovládáno zásadou dispoziční. Účastník, který podáním kasační stížnosti vyvolává řízení o přezkoumání rozhodnutí krajského (městského) soudu, tak zpětvzetím kasační stížnosti zakládá povinnost soudu v tomto řízení nepokračovat. Jelikož žalobce vzal svou kasační stížnost zpět, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (s. ř. s.).

[4] O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení o kasační stížnosti zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. července 2015

Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu