6 Afs 121/2015-20

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: J. H., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Brno, Masarykova 31, Brno, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 6. 2014, č. j. 15903/14/5000-14401-711180, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. 4. 2015, č. j. 31 Af 88/2014-40,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Nejvyššímu správnímu soudu bylo dne 27. 5. 2015 prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen krajský soud ) doručeno podání žalobce (dále jen stěžovatel ) ze dne 5. 5. 2015, které lze podle obsahu vyhodnotit mimo jiné též jako kasační stížnost proti usnesení krajského soudu ze dne 17. 4. 2015, č. j. 31 Af 88/2014-40, jímž bylo zastaveno řízení pro nezaplacení soudního poplatku.

[2] Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatele usnesením ze dne 9. 6. 2015, č. j.-5 k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost, k doložení povinného zastoupení v řízení o kasační stížnosti a k odstranění vad kasační stížnosti. Podáním ze dne 29. 6. 2015, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 7. 7. 2015, stěžovatel požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů, jelikož má za to, že splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků a současně je to nezbytně třeba k ochraně jeho práv. Spolu s tím též navrhl zrušit § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ) i zpoplatnění podání kasační stížnosti soudním poplatkem.

[3] Usnesením ze dne 4. 8. 2015, č. j.-12, Nejvyšší správní soud zamítl návrh stěžovatele na osvobození od soudních poplatků a na ustanovení zástupce a vyzval jej, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto usnesení buď předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Dále stěžovatele vyzval, aby ve stejné lhůtě zaplatil soudní poplatek (podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč. Citované usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 20. 8. 2015 uplynutím 10denní lhůty k vyzvednutí u poskytovatele poštovních služeb, dvoutýdenní lhůta ke splnění výzev tak uplynula ve čtvrtek dne 3. 9. 2015.

[4] Stěžovatel reagoval podáním ze dne 3. 9. 2015, kde uvádí, že v návaznosti na výrok I., II., III., IV. výše uvedené usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 8. 2015, č. j. 6 Afs 123/2015-12 trpí zjevnými nesprávnostmi, pro které je nepřezkoumatelné a zásilka p. č. RR785726501CZ je (pozn. NSS: výše uvedené usnesení) obsahující nebyla a není řádně a účinně doručena . Přitom opětovně žádá o osvobození od soudního poplatku a ustanovení zástupce z řad advokátů a opětovně se domáhá zrušení ust. § 105 odst. s. ř. s. a zrušení zpoplatnění kasační stížnosti.

[5] Výzvu k zaplacení soudního poplatku a doložení právního zastoupení však stěžovatel ve stanovené lhůtě, ani do dne vydání tohoto usnesení, nesplnil; nezaplatil soudní poplatek za kasační stížnost, ani nedoložil své právní zastoupení, příp. způsobilost vystupovat v řízení bez advokáta. Stěžovatel též nepožádal o další prodloužení lhůty z vážných důvodů.

[6] Nejvyšší správní soud proto-v souladu s upozorněním, jehož se stěžovateli v citovaném usnesení dostalo-kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. odmítl, neboť nebyly splněny podmínky řízení a tento nedostatek přes výzvu soudu nebyl odstraněn, pročež v řízení nebylo lze pokračovat. Krom toho by řízení mohlo být i zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku.

[7] Podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. září 2015

Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu