6 Afs 119/2015-15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové, soudce zpravodaje JUDr. Tomáše Langáška a soudce Mgr. Ondřeje Mrákoty v právní věci žalobce: Ing. J. H., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, týkající se žaloby proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 12. 2014, č. j. 33153/14/5200-10424-700519, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci ze dne 24. 4. 2015, č. j. 59 Af 12/2015-27, spojené s návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) se podáním ze dne 25. května 2015 domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci ze dne 24. 4. 2015, č. j. 59 Af 12/2015-27. Stěžovatel v kasační stížnosti současně požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení právního zástupce.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 17. června 2015, č. j.-9, zamítl návrh stěžovatele na osvobození od soudních poplatků i na ustanovení zástupce a vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku ve výši 5 000 Kč za kasační stížnost [§ 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů], k zaplacení soudního poplatků ve výši 1 000 Kč za návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti a ke splnění podmínky povinného zastoupení advokátem či doložení vysokoškolského právnického vzdělání vyžadovaného pro výkon advokacie [§ 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. )], vše ve lhůtě dvou týdnů od doručení daného usnesení. Zároveň byl stěžovatel poučen o následcích nezaplacení soudního poplatku a nesplnění podmínky stanovené § 105 odst. 2 s. ř. s. Toto usnesení se považuje za doručené dnem 7. července 2015 podle § 49 odst. 4 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, aplikovaného na základě § 64 s. ř. s. Lhůta pro zaplacení soudního poplatku tedy uplynula 21. července 2015.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem ani následně soudní poplatek splatný podáním kasační stížnosti nezaplatil, Nejvyšší správní soud řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

Pro úplnost Nejvyšší správní soud dodává, že ačkoli stěžovatel neodstranil ani další vadu své kasační stížnosti, a to nedostatek právního zastoupení ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s., přestože k tomu byl vyzván, Nejvyšší správní soud nepostupoval podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., nýbrž v režimu § 47 písm. c) s. ř. s., neboť postup spočívající v zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku má zpravidla přednost před jinými procesními postupy (viz např. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 12. února 2015, č. j. 3 As 246/2014-15).

O náhradě nákladů tohoto řízení Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. srpna 2015

Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu