6 Ads 98/2012-11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: J. K., zastoupen R. K., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 22. 2. 2012, č. j. X, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2012, č. j. 42 Ad 26/2012-19,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou dne 11. 7. 2012 se žalovaná (dále též stěžovatelka) domáhá zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Praze, kterým bylo zrušeno její rozhodnutí ze dne 22. 2. 2012, č. j. X, ve věci přeplatku na vdoveckém důchodu.

Podáním ze dne 19. 7. 2012, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 27. 7. 2012, vzala stěžovatelka svůj návrh zpět a navrhla zastavení řízení o kasační stížnosti. Vzhledem k výše uvedenému Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, (dále jen s. ř. s. ), za použití § 120 s. ř. s. řízení zastavil.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v § 60 odst. 3, věta prvá, s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. srpna 2012

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu