č. j. 6 Ads 98/2005-34

US NES ENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci stěžovatelky: L. S. S . , a dalšího účastníka: Česká správa sociálního zabe zpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 6. 2005, č. j. 20 Cad 55/2004-17,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m ít á .

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O důvo dně ní :

Kasační stížností podanou ke Krajskému soudu v Ostravě v zákonné lhůtě se stěžovatelka domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 9. 9. 2004, č. X; a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 7. 2005, č. j. 20 Cad 55/2004-24, byla stěžovatelka vyzvána, aby předložila plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, uvedla konkrétní důvody kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), uvedla údaj o doručení kasační stížnosti napadeného rozsudku. K odstranění vad podání jí byla stanovena ve smyslu ustanovení § 106 odst. 3 s. ř. s. lhůta 1 měsíc od doručení usnesení. Stěžovatelka byla řádně poučena, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude její podání podle ustanovení § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítnuto. Současně byla stěžovatelka poučena, že může požádat o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Ve stanovené lhůtě stěžovatelka uvedla datum doručení shora citovaného usnesení-výzvy, nikoliv napadeného rozsudku krajského soudu, konkrétní důvody kasační stížnosti neuvedla s tím, že kasační stížnost považuje za oprávněnou. Plnou moc advokáta stěžovatelka nepředložila, toliko uvedla, že co se týká vzdělání, má KOMERČNÍ PRÁVO K. (doložila vysvědčení z Vyšší odborné školy, společnost s ručením omezeným, v K., o absolvování studijního oboru komerční právo ), postačující podle jejího mínění k podání kasační stížnosti. O ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem však stěžovatelka ve smyslu řádného poučení nepožádala.

Krajský soud v Ostravě po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatelka, která nemá právnické vzdělání, není zastoupena a přes výzvu soudu nepředložila plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v tomto řízení.

Nepředložení plné moci udělené advokátovi brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost odmítnout.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Po uč e ní : Proti tomuto usnesení ne js o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. ledna 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu