č. j. 6 Ads 9/2006-92

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: J. K . , zastoupen Mgr. Zbyňkem Jirouškem, advokátem, se sídlem Táborská 29, Praha 4, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, ze dne 8. 6. 2005, č. j. 54 Cad 53/2004-53,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce, advokátu Mgr. Zbyňku Jirouškovi, s e p ř i z n á v á odměna v částce 2150 Kč, která bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 60 dnů od právní moci usnesení.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, byla žaloba směřující proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 7. 10. 2003 zamítnuta; a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

Ve smyslu daného poučení podal stěžovatel proti rozsudku krajského soudu, jenž mu byl doručen dne 11. 7. 2005, kasační stížnost, která byla stěžovatelem podána na poštu k přepravě 26. 7. 2005 a doručena krajskému soudu 27. 7. 2005 (kasační stížnost tedy nebyla podána v zákonné lhůtě a je zjevně opožděná).

Stěžovatel byl řádně poučen, že kasační stížnost lze podat do dvou týdnů po doručení rozsudku ve smyslu ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění (dále jen s. ř. s. ). Stěžovatel však podal kasační stížnost až dne 26. 7. 2005, tedy po marném uplynutí lhůty, jež uplynula dnem 25. 7. 2005.

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka Pardubice, usnesením ze dne 12. 8. 2005, č. j. 54 Cad 53/2004-58, stěžovatele vyzval ve smyslu ustanovení § 106 odst. 3 s. ř. s., aby ve lhůtě 1 měsíc ode dne doručení usnesení odstranil vady podání ze dne 26. 7. 2005 a uvedl datum doručení napadeného rozsudku, v jakém rozsahu a z jakých konkrétních skutkových a právních důvodů rozsudek napadá a předložil plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti. Uvedené usnesení bylo dne 22. 8. 2005 doručeno žalobci, který k výzvě soudu svoje podání ve věci kasační stížnosti ve stanovené lhůtě doplnil a ve smyslu řádného poučení, že v řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem musí být zastoupen advokátem (§ 105 odst. 1 s. ř. s.), neboť případné zastoupení veřejným ochráncem práv, jak požadoval, možné není, požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro toto řízení. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, ze dne 5. 10. 2005, č. j. 54 Cad 53/2004-67, byl stěžovateli pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupcem advokát Mgr. Zbyněk Jiroušek.

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka Pardubice, po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu. Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost jako zjevně opožděnou odmítnout.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Stěžovateli byl usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, ze dne 5. 10. 2005, č. j. 54 Cad 53/2004-67, pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupcem advokát; v takovém případě platí hotové výdaje a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 7 s. ř. s.). Nejvyšší správní soud přiznal advokátu Mgr. Zbyňku Jirouškovi odměnu ve výši 2150 Kč (dva úkony právní služby po 1000 Kč spočívající v první poradě s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení podle § 11 odst. 1 písm. b/ vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění pozdějších předpisů, a v písemném podání soudu ve věci doplnění kasační stížnosti podle § 11 odst. 1 písm. d/ téže vyhlášky, a dva režijní paušály po 75 Kč podle § 13 odst. 3 téže vyhlášky).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. února 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu