6 Ads 89/2007-69

DOPLŇUJÍCÍ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: Ing. V. H., v řízení o žalobě zastoupeného JUDr. Janou Marečkovou, advokátkou, se sídlem Krkonošská 16, Praha 2, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 2. 2007, č. j. 4 Cad 100/2006-36,

takto:

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 11. 2008, č. j. 6 Ads 89/2007-69, s e d o p l ň u j e takto:

Žalovaná j e p o v i n n a zaplatit žalobci na nákladech řízení o kasační stížnosti částku 2856 Kč na účet jeho zástupkyně JUDr. Jany Marečkové, advokátky, se sídlem Krkonošská 16, Praha 2, ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 11. 2008, č. j.-69, byla kasační stížnost žalované zamítnuta a žalované nebyla přiznána náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti.

Při rozhodování o nákladech řízení mezi účastníky však bylo opomenuto rozhodnout o nákladech řízení žalobce, který měl ve věci úspěch a má tak proti žalované právo na náhradu nákladů řízení, které mu vznikly v souvislosti s jeho zastoupením advokátkou JUDr. Janou Marečkovou. Uvedená advokátka požadovala odměnu za 3 úkony právní služby podle § 11 odst. 1 písm. a), c) a d) vyhlášky č. 177/1996 Sb. po 500 Kč za úkon s připočtením 3 režijních paušálů po 300 Kč (§ 13 odst. 3 uvedené vyhlášky), a protože prokázala, že je plátcem DPH, byla jí odměna zvýšena o 19 % DPH na celkovou částku 2856 Kč.

Vzhledem k tomu, že v rozsudku nebylo o nákladech řízení žalobce rozhodnuto, byl rozsudek i bez návrhu doplněn tímto usnesením (§ 166 odst. 1, 2 o. s. ř. za použití § 120 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. prosince 2008

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu