č. j. 6 Ads 89/2005-51

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Tomkové v právní věci žalobce: L. Z . , proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 5. 2005, č. j. 2 Cad 5/2005-30,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou k Městskému soudu v Praze v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhá zrušení shora označeného rozsudku městského soudu, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 16. 12. 2004, č. X; a o nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu právo.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 28. 6. 2005, č. j. 2 Cad 5/2005-42, byl stěžovatel vyzván, aby odstranil vady podání ve věci podané kasační stížnosti proti pravomocnému rozsudku městského soudu a uvedl konkrétní důvody kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ). Dále byl vyzván k odstranění vady podání spočívající v absenci povinného zastoupení advokátem ve smyslu požadavku ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. K odstranění vad podání mu byla stanovena ve smyslu ustanovení § 106 odst. 3 s. ř. s. lhůta 1 měsíc od doručení usnesení. Stěžovatel byl řádně poučen, že nebude-li podání ve stanovené lhůtě doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, bude jeho podání odmítnuto v souladu s ustanovením § 37 odst. 5 s. ř. s. Současně byl stěžovatel poučen, že může požádat o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Uvedené usnesení bylo dne 26. 7. 2005 doručeno stěžovateli, který však na výzvu soudu ve stanovené lhůtě nereagoval. Teprve po doručení poučení o složení senátu Nejvyššího správního soudu, který bude v řízení o kasační stížnosti rozhodovat, požádal stěžovatel přípisem ze dne 27. 4. 2006, jenž byl soudu doručen 4. 5. 2006, a to včetně příloh, o ustanovení zástupce pro toto řízení z důvodu, že je dlouhodobě v pracovní neschopnosti a je veden na Úřadu práce pro Prahu 9 jako uchazeč o zaměstnání. Tento postup však ve smyslu platné právní úpravy možný není, neboť v souladu s ustanovením § 106 odst. 3 s. ř. s. musí být odstraněny vady podání ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Tato lhůta je lhůtou zákonnou, kterou může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o jeden měsíc. V daném případě lhůta k odstranění vad podání marně uplynula dnem 26. 8. 2005, tedy měsíc po doručení výzvy Městského soudu v Praze, na kterou stěžovatel ve stanovené lhůtě nereagoval, ani nepožádal ve smyslu platné právní úpravy o její prodloužení, a rovněž o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti před Nejvyšším správním soudem stěžovatel v této lhůtě ve smyslu řádného poučení nepožádal.

Městský soud v Praze po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

Neodstranění vad podání brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití ustanovení § 120 s. ř. s.) kasační stížnost odmítnout.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. května 2006

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu