6 Ads 85/2012-38

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobce: V. P., zastoupeného JUDr. Tomášem Truschingerem, advokátem, se sídlem Bašty 413/2, Brno, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 4. 2012, č. j. 22 Ad 75/2011-21,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce, advokátu JUDr. Tomášovi Truschingerovi, s e n e p ř i z n á v á odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Kasační stížností podanou k Nejvyššímu správnímu soudu se žalobce domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 4. 2012, č. j. 22 Ad 75/2011-21, kterým byla jeho žaloba zamítnuta a o nákladech řízení rozhodnuto tak, že žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

[2] Usnesením ze dne 14. 9. 2012, č. j.-32, Nejvyšší správní soud ustanovil žalobci zástupce, avšak vzhledem k tomu, že žalobce splňoval podmínky pro osvobození od soudních poplatků jen z jedné poloviny, upozornil zároveň Nejvyšší správní soud v tomto usnesení žalobce, že se bude podílet na úhradě odměny za zastupování a hotových výdajů ustanoveného zástupce z jedné poloviny.

[3] Dne 18. 10. 2012 obdržel Nejvyšší správní soud podání žalobce, ve kterém žalobce uvedl, že vzhledem k tomu, že nemůže dostat bezplatného advokáta, ruší kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. 4. 2012, č. j. 22 Ad 75/2012-21.

[4] Toto podání žalobce vyhodnotil Nejvyšší správní soud podle jeho obsahu jako zpětvzetí kasační stížnosti a rozhodl proto v souladu s ust. § 47 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) o zastavení řízení.

[5] Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

[6] Podle obsahu spisu ustanovený zástupce stěžovatele neprovedl ve věci doposud žádný úkon právní služby, proto mu Nejvyšší správní soud odměnu za zastupování stěžovatele v řízení o kasační stížnosti nepřiznal.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. října 2012

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu