č. j. 6 Ads 80/2005-58

US NES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Milady Haplové v právní věci žalobce: J. A. , zastoupen JUDr. Jaroslavem Jankrlem, advokátem, se sídlem Trojská 69/112, Praha 7, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 12 Ca 43/2004 -10 ze dne 1. 12. 2004,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m ít á .

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O důvo dně ní :

Žalobce (dále jen stěžovatel ) svou kasační stížností napadá rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 12 Ca 43/2004-10 ze dne 1. 12. 2004, jímž byla zamítnuta stěžovatelova žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 17. 6. 2004, č. 250 207 730/A, kterým mu byla zamítnuta žádost o přiznání jednorázové peněžní částky podle zákona č. 261/2001 Sb.

Podle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), musí kasační stížnost obsahovat kromě obecných náležitostí podání označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno.

Z obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že napadený rozsudek Městského soudu v Praze byl stěžovateli doručen dne 15. 12. 2004. Dále ze spisu vyplývá, že právní zástupce stěžovatele podal dne 27. 12. 2004 (tedy v zákonem předvídané lhůtě) kasační stížnost adresovanou Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Městského soudu v Praze. Tato kasační stížnost však byla blanketní, neobsahovala totiž již výše zmíněné náležitosti podle ustanovení § 106 odst. 1 s. ř. s. Dne 9. 2. 2005 Městský soud v Praze právního zástupce stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení výzvy, odstranil nedostatky podané kasační stížnosti. Tato výzva byla právnímu zástupci stěžovatele doručena dne 11. 2. 2005. Na tuto výzvu však, jak vyplývá ze soudního spisu, nereagoval.

Absence zvláštních náležitostí kasační stížnosti je nedostatkem odstranitelným (§ 104 odst. 2 občanského soudního řádu ve spojení s § 64 a § 120 s. ř. s.). Podle ustanovení § 106 odst. 3 s. ř. s. platí, že v případě, že kasační stížnost nemá všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. O odstranění vad tímto způsobem se postará podle ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. předseda senátu krajského soudu, proti jehož rozhodnutí kasační stížnost směřuje.

Jak již bylo výše uvedeno, Městský soud v Praze vyzval zástupce stěžovatele k doplnění kasační stížnosti dne 9. 2. 2005, výzva byla doručena dne 11. 2. 2005. Podle ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená výzvou počala běžet dnem následujícím po dni doručení, tj. 12. 2. 2005. Podle odstavce druhého téhož ustanovení lhůta určená podle měsíců končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Dne 11. 2. 2005 (den rozhodující pro počátek lhůty) byl pátek druhého týdne v únoru, lhůta tedy končila v pátek dne 11. 3. 2005. Zástupce stěžovatele do tohoto data kasační stížnost podle výzvy soudu nedoplnil a neučinil tak ani do dne rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost stěžovatele proti rozsudku Městského soudu v Praze odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť přes výzvu soudu nebyly nedostatky kasační stížnosti odstraněny, takže nelze v řízení pokračovat. Chybějící náležitosti, zejména rozsah napadení a kasační důvody brání v pokračování řízení, neboť v něm je Nejvyšší správní soud vázán rozsahem kasační stížnosti a jejími důvody.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu-kasační stížnosti-nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o něm.

Po uč e ní : Proti tomuto usnesení ne js o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. července 2006

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu