6 Ads 79/2008-59

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobkyně: A. B., zastoupené JUDr. Alenou Lasotovou, advokátkou, se sídlem Přívozská 10, Ostrava-Moravská Ostrava, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, proti rozhodnutí žalované ze dne 4. 4. 2006, č. X, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 7. 2007, č. j. 18 Cad 55/2007-17,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Shora uvedeným rozsudkem zamítl Krajský soud v Ostravě žalobu proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 4. 4. 2006, č. X, kterým byla žalobkyni zamítnuta žádost o starobní důchod pro nesplnění podmínek § 29 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění.

Na rozsudek reagovala žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) podáním, ve kterém vyjadřuje nepříliš určité přání v řízení pokračovat a žádá o ustanovení advokáta. Usnesením ze dne 8. 4. 2008, č. j. 18 Cad 55/2007-47, jí byla k ochraně jejích zájmů ustanovena advokátka a tato byla současně vyzvána, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení usnesení doplnila kasační stížnost o náležitosti dle § 106 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), tj. zejména z jakých důvodů a v jakém rozsahu je kasační stížnost podávána. Stěžovatelka byla upozorněna, že její kasační stížnost tyto náležitosti postrádá a že pokud nebude výzvě soudu vyhověno, kasační stížnost může být pro tento nedostatek odmítnuta. Zástupkyně stěžovatelky usnesení řádně převzala, avšak na výzvu soudu jakkoli nereagovala (reagovala pouze stěžovatelka rukou psaným podáním ze dne 23. 4. 2008, ve kterém vyjadřuje vděčnost za postup soudu, vznáší některé dotazy k řízení a vyjadřuje skutečnost, že její známí rovněž pracovali a mají od našeho státu nějaké peníze; stěžovatelka sděluje, že pobírá důchod 896 zl).

Krajský soud poté postupoval ve smyslu § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil věc Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti s poukazem na to, že vady kasační stížnosti nebyly odstraněny.

Podle § 106 odst. 1 a 3 s. ř. s. musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat, v jakém rozsahu a z jakých důvodů stěžovatel rozhodnutí napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Jen v této lhůtě může stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody. Tuto lhůtu může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o další měsíc. Kasační stížnost je podle § 104 odst. 4 s. ř. s. dále nepřípustná, opírá-li se jen o jiné důvody, než které jsou uvedeny v § 103 s. ř. s. V daném případě stěžovatelka neuvádí prakticky žádné důvody, které by se vztahovaly k napadenému rozsudku a které by relevantním způsobem tvrdily některý z důvodů uvedených v § 103 s. ř. s. Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. dále předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

V projednávané věci jde o případ, na který pamatují citovaná zákonná ustanovení. Nezbývá totiž, než konstatovat (s ohledem na výše uvedené), že stěžovatelka neodstranila obsahový nedostatek kasační stížnosti, přestože byla o důsledcích takové nečinnosti řádně poučena.

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh mj. tehdy, nejsou-li splněny podmínky řízení a tento nedostatek přes výzvu soudu nebyl odstraněn a nelze proto v řízení pokračovat. Nutno tedy uzavřít, že stěžovatelka neodstranila zjevné nedostatky kasační stížnosti, a pro uvedený nedostatek podmínky řízení nelze v něm pokračovat. Nejvyšší správní soud kasační stížnost proto odmítl dle § 37 odst. 5 s. ř. s. v kontextu s § 46 odst. 1 písm. a) a § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo Nejvyšším správním soudem za použití ustanovení § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s. rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť ta byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 23. října 2008

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu