č. j. 6 Ads 78/2005-35

US NES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Milady Haplové v právní věci žalobce: B. R . , proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 3. 2005, č. j. 4 Cad 60/2004-25,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m ít á .

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O důvo dně ní :

Žalobce (dále jen stěžovatel ) napadá kasační stížností rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. 3. 2005, č. j. 4 Cad 60/2004-25, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalované ze dne 9. 7. 2004, č. X, jímž byl stěžovateli odňat podle ustanovení § 56 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1955 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, plný invalidní důchod. Stěžovatel v kasační stížnosti namítá, že zprávy posudkových komisí ignorují jím udávané bolesti páteře a levé dolní končetiny a omezení hybnosti, v důsledku kterého není schopen vykonávat žádnou soustavnou výdělečnou činnost. Dále stěžovatel uvádí, že nebylo v silách České advokátní komory přidělit mu v zákonné lhůtě pro podání kasační stížnosti advokáta ex offo, proto kasační stížnost podává osobně s tím, že stížnost bude později doplněna.

Z obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že napadený rozsudek krajského soudu byl stěžovateli doručen dne 2. 5. 2005. Dále ze spisu vyplývá, že kasační stížnost adresovaná Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Městského soudu v Praze byla stěžovatelem osobně podána dne 12. 5. 2005 na Městském soudu v Praze. Dne 31. 5. 2005 Městský soud v Praze stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení výzvy písemně ve dvojím vyhotovení odstranil nedostatky jím podané kasační stížnosti, a to tak, že předloží plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, uvede, v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozhodnutí Městského soudu v Praze napadá a uvede údaj, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno. Tato výzva byla stěžovatelovi doručena 7. 6. 2005. Na tuto výzvu však stěžovatel, jak vyplývá ze spisu, nereagoval.

Stěžovatel je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byl účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí krajského soudu vzešlo (§ 102 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, dále jen s. ř. s. ), nicméně nesplňuje jinou podmínku řízení o kasační stížnosti, neboť není zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 s. ř. s.). Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být totiž stěžovatel zastoupen advokátem. Tato podmínka neplatí pouze v případě, má-li stěžovatel sám, nebo jeho zaměstnanec či člen, který ho zastupuje nebo za něj jedná, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Nedostatek podmínky řízení v podobě absence povinného právního zastoupení je nedostatkem odstranitelným. Podle ustanovení § 106 odst. 3 s. ř. s. platí, že v případě, že kasační stížnost nemá všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. O odstranění vad tímto způsobem se postará podle ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. předseda senátu krajského soudu, proti jehož rozhodnutí kasační stížnost směřuje.

Jak již bylo výše uvedeno, Městský soud v Praze vyzval stěžovatele k doplnění kasační stížnosti dne 31. 5. 2005, výzva byla doručena dne 7. 6. 2005. Podle ustanovení § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená výzvou počala běžet dnem následujícím po dni doručení, tj. 8. 6. 2005. Podle odstavce druhého téhož ustanovení lhůta určená podle měsíců končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den (§ 40 odst. 3 s. ř. s.). Dne 7. 6. 2005 (den rozhodující pro počátek lhůty) bylo úterý druhého týdne v červnu, lhůta měla tedy končit v úterý dne 5. 7. 2005. Vzhledem k tomu, že byl tento den a den následující svátek, skončila až dne 7. 7. 2005. Stěžovatel do tohoto data kasační stížnost podle výzvy soudu nedoplnil, tedy nepředložil ani plnou moc zvoleného advokáta, ani případně nepožádal soud o jeho ustanovení.

Dále stěžovatel v kasační stížnosti neuvedl, co vytýká krajskému soudu, jehož rozhodnutí napadl; absence důvodů kasační stížnosti je další příčinou, proč se Nejvyšší správní soud kasační stížnosti nemůže zabývat (ani tento nedostatek stěžovatel vzdor výzvě krajského soudu ze dne 31. 5. 2005 neodstranil).

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť nebyly splněny podmínky řízení a přes výzvu soudu tento nedostatek nebyl odstraněn, takže nelze v řízení pokračovat. Za této procesní situace se Nejvyšší správní soud nemohl věcně zabývat důvodností kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu-kasační stížnosti-nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o něm.

Po uč e ní : Proti tomuto usnesení ne js o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. července 2006

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu