6 Ads 75/2008-155

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: S. M., proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 5. 2008, č. j. 58 Ca 21/2003-133,

takto:

I. Kasační stížnost s e z a m í t á .

II. Žalovanému s e n e p ř i z n á v á náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedené usnesení Krajského soudu v Ostravě, jímž nebylo vyhověno jeho návrhu na změnu ustanoveného advokáta.

Žalobci byla usnesením ze dne 20. 2. 2004, č. j. 58 Ca 21/2003-40, k jeho žádosti ustanovena zástupkyně z řad advokátů, a to Mgr. Pavla Frodlová, se sídlem Slovanská 7, Šumperk. Přípisem ze dne 27. 3. 2008 požádal žalobce, aby mu byla zrušena advokátka Mgr. Pavla Frodlová , a přípisem z 17. 4. 2008 dále požádal, aby mu soud ustanovil konkrétního zástupce, a to JUDr. Víta Vohánku, advokáta se sídlem Praha 4.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 6. 5. 2008, č. j. 58 Ca 21/2003-133, nevyhověl návrhu, kterým se žalobce domáhá změny advokáta. Proti tomuto usnesení podal žalobce kasační stížnost, v níž opětovně žádá, aby soud zrušil advokátku Mgr. Pavlu Frodlovou , ustanovil žalobci advokáta JUDr. Víta Vohánku, který jej zastupuje u Městského soudu v Praze.

Krajský soud v Ostravě neshledal žádost žalobce důvodnou a návrhu žalobce nevyhověl z důvodu, že žalobce se domáhá změny, aniž by své stanovisko podrobně zdůvodnil, a ustanovení advokáta se sídlem v Praze není v souladu s procesní ekonomikou. Žalobce neuvedl

žádné konkrétní skutečnosti, které by založily předpoklad možného střetu zájmu mezi ním a ustanoveným advokátem, a proto soud návrhu žalobce nevyhověl.

Usnesení Krajského soudu v Ostravě napadl žalobce (dále jen stěžovatel ) kasační stížností z důvodů vymezených v § 103 odst. 1 písm. a), b), c) a d) a § 104 odst. 3 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), neboť krajský soud se podle jeho názoru neřídil nařízením zdejšího soudu. Současně sdělil, že podle jeho mínění ve věci jednají vyloučení soudci krajského soudu. Stěžovatel proto žádá Nejvyšší správní soud, aby usnesení Krajského soudu v Ostravě zrušil a ustanovil mu advokáta JUDr. Víta Vohánku, neboť ten jej zastupuje v řízeních před Městským soudem v Praze.

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadené usnesení v rozsahu uplatněných stížních bodů a po posouzení věci dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná.

Jak již Nejvyšší správní soud opakovaně judikoval, právo žalobce na odborné zastoupení osobou s právnickým vzděláním v řízení před soudem je toliko právo na zástupce, jímž může být i advokát, nikoli však právo na konkrétního zástupce, kterého žalobce označil (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 9. 2005, č. j. 6 Ads 64/2005-25, publ. Pod č. 1372/2007 Sb. NSS). Ustanovil-li krajský soud žalobci zástupce z řad advokátů působících v obvodu Krajského soudu v Ostravě, v němž má bydliště i žalobce, pak tak učinil v souladu s právní úpravou a návrh žalobce, aby usnesení o ustanovení advokátky Mgr. Pavly Frodlové bylo zrušeno a byl mu ustanoven zástupcem advokát JUDr. Vít Vohánka, tedy není důvodný. Opodstatněná tudíž není ani námitka, podle níž se krajský soud neřídil závazným právním názorem Nejvyššího správního soudu (§ 104 odst. 3 písm. a/ s. ř. s.).

Z uvedených důvodů dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že napadené usnesení Krajského soudu v Ostravě netrpí vadou podle § 103 odst. 1 písm. a), b), c) ani d) s. ř. s. a kasační stížnost proto podle § 110 odst. 1 s. ř. s. jako nedůvodnou zamítl.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 1, 2 s. ř. s. Stěžovatel, který nebyl v řízení úspěšný, nemá právo na náhradu nákladů řízení, a právo žalovaného na náhradu nákladů řízení je v posuzované věci ze zákona vyloučeno.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. ledna 2009

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu