č. j. 6 Ads 72/2004-69

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobkyně L. V . , zastoupené JUDr. Otylkou Pavlíkovou, advokátkou, se sídlem Lidická 28, Praha 5, proti žalované Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, Okresní pojišťovně ve Zlíně, se sídlem tř. T. Bati 3910, Zlín, o žalobě proti rozhodnutím žalované ze dne 17. 5. 2001 v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 3. 2004, č. j. 8 Ca 263/2003-46,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. JUDr. Otylce Pavlíkové, advokátce, se sídlem Lidická 28, Praha 5, s e odměna za zastupování žalobkyně n e p ř i z n á v á .

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) se žalobou domáhala zrušení shora uvedených rozhodnutí-platebních výměrů žalované. Městský soud v Praze tuto žalobu usnesením ze dne 16. 3. 2004, č. j. 8 Ca 263/2003-46, odmítl, neboť dospěl k závěru, že žalobkyně nevyčerpala řádné opravné prostředky v řízení před správním orgánem.

Proti tomuto usnesení Městského soudu v Praze podala stěžovatelka kasační stížnost, ve které uvedla, že uvedené datumy VZP-ČR ve Zlíně nejsou pravdivě uvedené-skreslené . Dále uvedla, že žádá o prošetření stížnosti, zda nedochází vnitrostátními orgány moci VZP-ÚP ve Zlíně k získání finančních prostředků kterých jsem se neprovinila ani nedopustila .

Městský soud v Praze v rámci řízení podle § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), vyzval stěžovatelku usnesením ze dne 30. 4. 2004, č. j. 8 Ca 263/2003-51, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení odstranila vady kasační stížnosti, a to, aby označila rozhodnutí, proti němuž kasační stížnost směřuje, aby uvedla v jakém rozsahu a z jakých důvodů je rozhodnutí napadáno a doplnila údaj o tom, kdy jí bylo rozhodnutí doručeno. Současně byla stěžovatelka poučena, že pokud podání nebude řádně opraveno a doplněno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne. ve kterém požádala o ustanovení zástupce. Podle § 35 odst. 7 s. ř. s. požádá-li navrhovatel o ustanovení zástupce, po dobu od podání takové žádosti do právní moci rozhodnutí o ní neběží lhůta stanovená pro podání návrhu na zahájení řízení. Smyslem tohoto ustanovení je zabezpečit, aby zástupce účastníka mohl po svém ustanovení ve zbylé lhůtě doplnit, sepsat žalobní body. Nedošlo-li by ke stavění této lhůty, bylo by v řadě případů ustanovení zástupce zcela bezúčelné. Tytéž důvody se však vztahují i k lhůtě, kterou soud stanovil navrhovateli k odstranění vad podání a on poté zažádal o ustanovení zástupce, jak tomu je i v předmětné věci. Proto i v tomto případě je třeba mít za to, že dochází ke stavění lhůty pro doplnění podání podle § 37 odst. 5 s. ř. s. V dané věci byl stěžovatelce ustanoven zástupce usnesením ze dne 25. 8. 2004, č. j. 8 Ca 263/2003-63, které nabylo právní moci 16. 9. 2004. Jednoměsíční lhůta pro odstranění vad podání tak počala běžet od 17. 9. 2004 a skončila v pondělí 18. 10. 2004. Stěžovatelka však, ačkoli již byla zastoupena advokátkou, v této lhůtě požadované vady podání neodstranila.

Podle § 37 odst. 3 s. ř. s. musí být z každého podání zejména zřejmé, čeho se týká, kdo jej činí, proti komu směřuje a co navrhuje. Nemá-li podání požadované náležitosti, vyzve předseda senátu podle § 37 odst. 5 s. ř. s. podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne; o tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Jelikož stěžovatelka vady podání ve stanovené lhůtě neodstranila, nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu, než její podání podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítnout.

Výrok o nákladech řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle kterého nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení. Odměna zástupkyni stěžovatelky, která byla ustanovena stěžovatelce k její žádosti usnesením Městského soudu v Praze ze dne 25. 8. 2004, č. j. 8 Ca 263/2003-63, nebyla přiznána, neboť ze spisu nebyl zjištěn žádný úkon právní služby.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. ledna 2005

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu