6 Ads 71/2013-31

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila, soudce zpravodaje JUDr. Tomáše Langáška a soudkyně Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: prof. MUDr. B. K., DrSc., zastoupeného JUDr. Gabrielou Ježkovou, advokátkou, se sídlem Mládežnická 1124/28, 690 75 Břeclav, proti žalované: Česká lékařská komora, se sídlem Lékařská 291/2, 150 30 Praha 5, týkající se řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované č. j. 12/55-001/0571 ze dne 8. února 2013, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. srpna 2013 č. j. 78 Ad 72/2013-39,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu byla 17. září 2013 doručena kasační stížnost žalobce (dále též stěžovatel ) proti v návětí uvedenému usnesení Krajského soudu v Ostravě, jímž byla odmítnuta jeho žaloba proti výše uvedenému rozhodnutí žalovaného. Žalovaný jím zrušil rozhodnutí OS ČLK v Břeclavi ze dne 20. listopadu 2011, jímž bylo rozhodnuto o disciplinárním provinění stěžovatele a jímž byla věc tomuto orgánu vrácena k dalšímu řízení.

Kasační stížnost však nesplňovala podmínky řízení podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti, není-li navrhovatel, či věc, které se návrh týká, od soudního poplatku osvobozen podle ustanovení § 11 tohoto zákona. Podle položky č. 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5 000 Kč.

Stěžovatel soudní poplatek ve výši 5 000 Kč současně s podáním kasační stížnosti neuhradil. Nejvyšší správní soud stěžovatele usnesením č. j.-26 ze dne 18. září 2013 vyzval ke splnění poplatkové povinnosti a zaplacení soudního poplatku ve výši 5 000 Kč, přičemž mu stanovil k tomu lhůtu jednoho týdne od doručení usnesení. Stěžovatel byl v usnesení poučen o způsobech platby. Stěžovatel byl rovněž poučen o následcích nesplnění své poplatkové povinnosti ve smyslu § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích.

Usnesení s výzvou k zaplacení soudního poplatku bylo stěžovateli prostřednictvím právní zástupkyně doručeno v úterý 15. října 2013, lhůta jednoho týdne pro splnění poplatkové povinnosti tedy uplynula v úterý 22. října 2013.

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Do dne vydání tohoto rozhodnutí však soudní poplatek za kasační stížnost stěžovatelem zaplacen nebyl. Nejvyššímu správnímu soudu proto nezbylo než řízení před ním vedené zastavit v souladu s § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto v souladu s § 60 odst. 3 větou první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. října 2013

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu