6 Ads 70/2013-30

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců Mgr. Evy Šonkové a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobkyně: L. S. S., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 15. 4. 2011, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 30. 7. 2013, č. j. 72 Ad 47/2011-128,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Včas podanou kasační stížností se žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) domáhala zrušení v záhlaví označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci (dále jen krajský soud ), kterým tento soud zamítl její žalobu proti rozhodnutí žalované ze dne 15. 4. 2011, č. j. X.

[2] Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda jsou v dané věci splněny podmínky řízení. Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Nejvyšší správní soud tedy usnesením ze dne 19. 9. 2013, č. j.-19, vyzval stěžovatelku, aby ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení předložila soudu plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo ve stejné lhůtě prokázala, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Při doručování tohoto usnesení nebyla stěžovatelka zastižena, písemnost nebylo možné ani odevzdat osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, ani nebylo možné na místě doručování zanechat výzvu k převzetí písemnosti. Doručovaná písemnost tedy byla vrácena Nejvyššímu správnímu soudu a podle § 49 odst. 3 písm. b) zákona č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zde byla dne 3. 10. 2013 uložena. Ve stejný den byla na úřední desce soudu podle § 49 odst. 2 občanského soudního řádu vyvěšena výzva k vyzvednutí písemnosti. Jelikož si stěžovatelka písemnost nevyzvedla, písemnost byla považována za doručenou desátým dnem ode dne, kdy byla písemnost uložena u Nejvyššího správního soudu, tedy dne 13. 10. 2013. Tím konec patnáctidenní lhůty pro předložení plné moci připadl na den státního svátku, posledním dnem lhůty tedy byl nejbližší následující pracovní den, tedy úterý 29. 10. 2013. Stěžovatelka však plnou moc udělenou advokátovi pro zastupování v řízení o kasační stížnosti ve stanovené lhůtě ani později soudu nepředložila. Nedoložila ani vlastní vysokoškolské právnické vzdělání potřebné pro výkon advokacie.

[3] Vzhledem k tomu, že nedostatek zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti je nedostatkem podmínek řízení, jenž ani přes výzvu nebyl odstraněn a pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat, Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

[4] Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. října 2013

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu