č. j. 6 Ads 68/2006-21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Milady Haplové v právní věci žalobkyně: T. M . , proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 17. 5. 2005, č. X, o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 12. 2005, č. j. 43 Cad 75/2005-10, o návrhu žalované na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti,

takto:

Návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti s e z a m í t á .

Odůvodnění:

Kasační stížností se žalovaná jako stěžovatelka (dále jen stěžovatelka ) domáhá zrušení shora označeného rozsudku krajského soudu, kterým bylo zrušeno její rozhodnutí, taktéž označeno shora, jímž zamítla žádost žalobkyně o zvýšení plného invalidního důchodu. V kasační stížnosti stěžovatelka zároveň požádala o přiznání odkladného účinku této kasační stížnosti, a to ohledně obou výroků napadeného rozsudku krajského soudu. Svoji žádost nezdůvodnila, pouze odkázala na použití § 107 s. ř. s.

Žalobkyně se k návrhu na odkladný účinek kasační stížnosti nevyjádřila.

Podle § 107 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen s. ř. s. ) kasační stížnost nemá odkladný účinek. Nejvyšší správní soud jej však může na návrh stěžovatele přiznat. Přitom přiměřeně užije ust. § 73 odst. 2 až 4 s. ř. s. Podle ust. § 73 odst. 2 s. ř. s. soud přizná odkladný účinek, jestliže by výkon nebo jiné právní následky rozhodnutí znamenaly pro žalobce nenahraditelnou újmu a přiznání odkladného účinku se nedotkne nepřiměřeným způsobem nabytých práv třetích osob a není v rozporu s veřejným zájmem.

Stěžovatelka svůj návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti neodůvodnila a soudu tak nenabídla žádné skutečnosti, na jejichž základě by mohl naplnění podmínek pro přiznání odkladného účinku vážit. Z obsahu spisu je však zřejmé, že zrušením rozhodnutí správního orgánu pro nezákonnost a vrácením věci k dalšímu řízení tu nejen nebyla stěžovatelce stanovena žádná povinnost, jejíž výkon by pro ni mohl znamenat nenahraditelnou újmu, ani že by tu nastaly takové právní následky rozsudku krajského soudu, které takovouto újmu pro správní orgán znamenaly.

Nejvyšší správní soud proto návrh na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti zamítl.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. srpna 2006

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu