6 Ads 65/2008-23

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobkyně: Ing. L. K., proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor sociálních věcí, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 6. 2007, sp. zn. 80937/2007/KUSK/3, č. j. 88935/2007/KUSK, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 9. 2007, č. j. 3 Cad 62/2007-11,

takto:

I. Kasační stížnost s e z a m í t á .

II. Žalovanému s e náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti n e p ř i z n á v á .

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) podala dne 2. 8. 2007 žalobu, kterou se domáhala zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 6. 2007, sp. zn. 80937/2007/KUSK/3, č. j. 88935/2007/KUSK, kterým bylo zamítnuto její odvolání ve věci nepřiznání dávky okamžité mimořádné pomoci z důvodu hrozby vážné újmy na zdraví. Zároveň se žalobou předložila stěžovatelka vyplněné Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech a požádala o osvobození od soudních poplatků.

Usnesením blíže označeným v záhlaví tohoto rozsudku městský soud stěžovatelce nevyhověl a žádost o osvobození od soudních poplatků zamítl. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že stěžovatelka zamlčela skutečnosti týkající se jejích majetkových poměrů. Skutečnosti, jež stěžovatelka zamlčela a jež mají dle městského soudu vliv na rozhodnutí dle § 36 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), o osvobození od soudních poplatků byly zjištěny z výpisu z katastru nemovitostí ze dne 9. 7. 2007 vedeného Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu. Z výpisu je evidentní, že stěžovatelka je vlastníkem rozsáhlejších pozemků v katastrálním území Písek u Chlumce nad Cidlinou, které získala jednak koupí ze dne 22. 11. 2001 a 20. 6. 2005 a jednak rozhodnutím pozemkového úřadu o pozemkové úpravě ze dne 29. 10. 2002. Dále je stěžovatelka vlastníkem pozemků v katastrálním území Kosice, jež nabyla na základě rozhodnutí pozemkového úřadu o výměně vlastnických práv v pozemkové úpravě ze dne 29. 9. 2002. Na základě této skutečnosti, kterou stěžovatelka v Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech (dále jen Potvrzení ) ze dne 30. 7. 2007 neuvedla, soud rozhodl, že u ní nejsou dány předpoklady pro osvobození od soudních poplatků.

Proti tomuto usnesení podala stěžovatelka kasační stížnost, kterou se domáhá jeho zrušení a vrácení věci městskému soudu k dalšímu řízení. Z obsahu kasační stížnosti plyne, že stěžovatelka uplatňuje stížní důvody dle § 103 odst. 1 písm. a) a b) s. ř. s (ačkoli výslovně uplatňuje písm. a/, b/, d/ a e/). Stěžovatelka především namítá, že v Potvrzení žádné podstatné skutečnosti nezamlčela, jelikož v poučení formuláře je uvedeno- žadatelka uvede veškerý majetek větší ceny . Stěžovatelka namítá svoji nemajetnost, jelikož nemá žádných příjmů a cenu vlastněných parcel, z nichž jí neplyne žádný příjem, označuje za zanedbatelnou , tedy nemající větší ceny, a proto parcely do formuláře neuvedla. Úvahu soudu o ekonomické hodnotě parcel označuje stěžovatelka za nekvalifikovanou, navíc dodává, že tyto parcely jsou zatíženy úvěrem. Stěžovatelka v kasační stížnosti doplňuje do formuláře o osobních a majetkových poměrech, bodu IX/28, dluh ve výši 143 460 Kč na úhradu základních životních potřeb, náklady soudního a správního řízení ve výši 10 000 Kč a 66 000 Kč na hledání zaměstnání za dobu od března 2004 do současnosti. Dále uvádí, že má dluh na zaplacení veřejného zdravotního pojištění ve výši 15 096 Kč. Celkový dluh činí 235 556 Kč a stěžovatelka sama se tedy označuje za osobu předluženou. Dále stěžovatelka odkazuje na judikaturu Nejvyššího správního soudu č. j. 2 Afs 21/2003-57 z 12. 2. 2004. Usnesení městského soudu bylo dle stěžovatelky vydáno na základě nedostatečně zjištěného skutkového a právního stavu a proto navrhuje, aby bylo zrušeno a věc vrácena k dalšímu řízení.

Městský soud v Praze po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost s příslušnými spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

Nejvyšší správní soud nejprve přezkoumal formální náležitosti kasační stížnosti a konstatoval, že kasační stížnost je podána včas, neboť byla podána ve lhůtě dvou týdnů od doručení napadeného usnesení (§ 106 odst. 2 s. ř. s.), a je podána osobou oprávněnou, neboť stěžovatelka byla účastníkem řízení, z něhož napadené usnesení vzešlo (§ 102 s. ř. s.). Nejvyšší správní soud dále podotýká, že v řízení u Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti proti usnesení krajského soudu o zamítnutí žádosti o osvobození od soudních poplatků není podle judikatury Nejvyššího správního soudu nedostatek právního zastoupení důvodem pro odmítnutí kasační stížnosti (rozsudek NSS č. j. 1 Afs 65/2007-37 ze dne 24. 10. 2007).

Nejvyšší správní soud posoudil důvodnost kasační stížnosti v mezích jejího rozsahu a uplatněných důvodů a shledal, že kasační stížnost není důvodná.

Nejvyšší správní soud po posouzení věci dospěl k závěru, že Městský soud v Praze žádosti o osvobození od poplatků po právu nevyhověl-k nevyhovění však měla vést principiálně jiná okolnost, a to skutečnost, že dané řízení je od soudního poplatku osvobozeno ze zákona. Podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, se od poplatku osvobozují řízení ve věcech důchodového pojištění (zabezpečení), příplatku k důchodu, zvláštního příspěvku k důchodu, nemocenského pojištění, státní sociální podpory, pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, sociální péče, pomoci v hmotné nouzi (což je typové řízení přezkoumávané v projednávaném případě) a státních dávek. Návrhu na osvobození od poplatků nemohlo tedy být v daném případě skutečně vyhověno, avšak zejména z toho důvodu, že podaná žaloba je přímo ze zákona osvobozena od soudních poplatků.

Nad rámec nezbytného Nejvyšší správní soud dodává, že k otázce poměrů stěžovatelky a dostatečnosti jejích prostředků se již Nejvyšší správní soud vyjádřil ve své judikatorní činnosti dříve, a to souladně s názorem vyjádřeným v napadeném rozhodnutí. Podle § 36 odst. 3 s. ř. s. účastník, který doloží, že nemá dostatečné prostředky, může být na vlastní žádost usnesením předsedy senátu osvobozen od soudních poplatků; dospěje-li však soud k závěru, že návrh zjevně nemůže být úspěšný, takovou žádost zamítne. Nezbytným předpokladem posouzení žádosti o ustanovení advokáta soudem pro řízení o kasační stížnosti je především řádně vyplněné Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech žadatele. Žadatel je tedy sám povinen soudu prokázat, jaké jsou jeho příjmy, pokud nějaké pobírá, zda vlastní majetek větší ceny, popřípadě zda mu z něj plynou příjmy nebo výnosy či nikoliv. Stěžovatelka do Potvrzení ze dne 30. 7. 2007 nezmínila vlastnictví několika nemovitostí (jedná se celkem o 9 parcel) a dále do bodu IX/28 Mám tyto dluhy: neuvedla žádných dluhů a až v kasační stížnosti celkovým dluhem ve výši 235 556 Kč obhajuje svoji nemajetnost a předluženost. Městskému soudu tak ovšem znemožnila řádné posouzení předpokladů pro ustanovení zástupce soudem a rovněž snížila věrohodnost údajů v Potvrzení obsažených. Nejvyšší správní soud navíc poukazuje na vlastní judikaturu, v níž se k otázce důsledků vlastnictví nemovitostí za daných souvislostí již vyjádřil (např. viz rozsudek ze dne 24. 6. 2004, č. j. 6 Ads 44/2003-63, dostupný na www.nssoud.cz). Účastníka řízení nelze zpravidla osvobodit od soudních poplatků podle § 36 odst. 3 s. ř. s., pokud-i přes nízký příjem, který by sám o sobě takový postup odůvodňoval-je vlastníkem dvou nemovitostí (byť jedna z nich je zatížena dluhem).

Z těchto důvodů Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako nedůvodnou podle § 110 odst. 1 s. ř. s. zamítl.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. Stěžovatelka neměla ve věci úspěch, proto jí právo na náhradu nákladů řízení nenáleží. Žalovaný žádné náklady neuplatňoval a Nejvyšší správní soud ani žádné mu vzniklé náklady ze spisu nezjistil, a proto rozhodl tak, že žalovanému se náhrada nákladů řízení nepřiznává.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. srpna 2008

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu