6 Ads 63/2012-31

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobce: JUDr. J. P., proti žalované: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1, zastoupena JUDr. Janem Sykou, advokátem, se sídlem Školská 12, Praha 1, o přezkoumání rozhodnutí žalované ze dne 1. 12. 2008, č. j. K 10/07, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 2. 2012, č. j. 9 Ca 104/2009-35,

ta k to:

I. Řízení se za s t a v u j e.

II. Žádný z účastníků n em á právo na náhradu nákladů řízení.

O dů v odn ěn í:

Nejvyššímu správnímu soudu byla dne 10. 4. 2012 doručena kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ) ze dne 1. 4. 2012, proti shora označenému rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. 2. 2012, č. j. 9 Ca 104/2009-35, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí odvolacího kárného senátu České advokátní komory ze dne 1. 12. 2008, č. j. K 10/07.

Podáním ze dne 1. 4. 2012 stěžovatel požádal o osvobození od soudních poplatků s tím, že se domnívá, že jsou u něho splněny podmínky pro osvobození z důvodu pobírání důchodu ve výši 10 990 Kč měsíčně s tím, že s ohledem na věk a důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu postupně ukončuje advokátní činnost. Nejvyšší správní soud proto stěžovateli zaslal Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech a vyzval ho, aby jej vyplnil ve lhůtě 7 dnů. Tento přípis byl stěžovateli doručen dne 19. 5. 2012. Na přípis stěžovatel ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem nereagoval a nedoložil, jaké jsou jeho aktuální majetkové poměry. Usnesením ze dne 4. 9. 2012, č. j.-20, jež nabylo právní moci 20. 9. 2012, byl návrh na osvobození od soudních poplatků zamítnut (bod I. výroku) a stěžovatel byl vyzván k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení usnesení (bod II. výroku). Stěžovatel na výzvu soudu k zaplacení soudního poplatku nereagoval. Lhůta ke splnění povinnosti marně uplynula dnem 5. 10. 2012.

Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soudních poplatcích ), nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že ke dni vydání tohoto rozhodnutí nebyl poplatek stěžovatelem uhrazen, zdejší soud předmětné řízení podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích zastavil.

O nákladech řízení rozhodl Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (ustanovení § 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 10. října 2012

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu