č. j. 6 Ads 62/2007-41

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr. Brigity Chrastilové v právní věci žalobce: A. O . , proti žalovanému: Krajský úřad Jihomoravského kraje, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. 3. 2007, č. j. 41 Cad 159/2006-30,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků řízení n e m á právo na úhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) podal kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně shora blíže specifikovanému, kterým bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti proti usnesení téhož soudu č. j. 41 Cad 159/2006-10 ze dne 31. 8. 2006. Námitky, které stěžovatel v kasační stížnosti formuluje, směřují proti rozhodování krajského soudu o jeho žádosti o ustanovení zástupce pro řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ve věci dávky státní sociální podpory (ze dne 31. 7. 2006, č. j. JMK 99910/2006, sp. zn. JMK 46678/2006/OSV-Sm). Stěžovatel uvádí výši nákladů za pobyt v domově důchodců a žádá, aby se přihlédlo k jeho sociálním poměrům.

Napadené usnesení obsahuje toliko jediný výrok, a to výrok o nákladech řízení předchozího řízení o kasační stížnosti, které krajský soud nevčlenil do rozhodnutí o návrhu na ustanovení advokáta, které vydával po zrušovacím rozhodnutí zdejšího soudu a byl zavázán rozhodnout i o nákladech řízení o kasační stížnosti.

Podle § 104 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, je kasační stížnost, jež směřuje toliko proti výroku o nákladech řízení, nepřípustná. Nejvyšší správní soud proto musel kasační stížnost jako nepřípustnou odmítnout (§ 46 odst. 1 písm. d/ s. ř. s.).

Byla-li kasační stížnost odmítnuta, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. května 2007

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu