6 Ads 60/2013-16

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Tomáše Langáška a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: B. Braun Medical, s. r. o., se sídlem V Parku 2335/20, Praha 4, IČ 48586285, proti žalovaným: 1) Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, se sídlem Jeremenkova 11, Ostrava, IČ 47672234, 2) Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, se sídlem Roškotova 1225/1, Praha 4, IČ 47114321, 3) Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna, se sídlem Michálkovická 967/108, Ostrava, IČ 47673036, 4) Vojenská zdravotní pojišťovna, se sídlem Drahobejlova 1404/4, Praha 9, IČ 47114975, 5) Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, se sídlem Husova 302, Mladá Boleslav, IČ 46354182, 6) Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10, IČ 47114304, zastoupena JUDr. Petrem Šustkem, Ph.D., advokátem, se sídlem Veleslavínova 3, Praha 1, o žalobě proti rozhodnutí Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky o snížení úhrad ze zdravotního pojištění zdravotnických prostředků ke dni 1. 1. 2013, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 5. 2013, č. j. 10 Ad 5/2013-194,

takto:

Žalobci s e v r a c í soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5000 Kč, který bude z účtu Nejvyššího správního soudu vyplacen na účet č. 515293009/2700 do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 11. 9. 2013, č. j.-12, zastavil řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. 5. 2013, č. j. 10 Ad 5/2013-194-201, jímž byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky o snížení úhrad ze zdravotního pojištění zdravotnických prostředků ke dni 1. 1. 2013. Důvodem zastavení řízení byla skutečnost, že žalobce navzdory výzvě a náležitému poučení ve stanovené lhůtě ani později nezaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč. Toto usnesení bylo žalobci doručeno dne 13. 9. 2013 a téhož dne nabylo právní moci.

Dne 16. 9. 2013 byla na bankovní účet Nejvyššího správního soudu připsána částka 5.000 Kč zaplacená žalobcem.

Nejvyšší správní soud předesílá, že vznik poplatkové povinnosti je podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, spojen s podáním kasační stížnosti. Tato skutečnost musela být žalobci známa. Kasační stížnost byla podána dne 8. 7. 2013 a téhož dne vznikla žalobci povinnost zaplatit soudní poplatek.

Vzhledem k tomu, že poplatek uhrazen nebyl, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 25. 7. 2013, č. j.-6, žalobce k zaplacení poplatku vyzval a stanovil mu k tomu lhůtu patnácti dnů od doručení usnesení. Současně jej poučil o tom, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Předmětné usnesení bylo žalobci doručeno dne 9. 8. 2013. Soudem stanovená lhůta k zaplacení soudního poplatku marně uplynula dne 26. 8. 2013 (poslední den lhůty připadl na sobotu 24. 8. 2013, a proto ve smyslu platné právní úpravy je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den, tedy pondělí 26. 8. 2013), soudní poplatek nebyl zaplacen poté do 11. 9. 2013, kdy Nejvyšší správní soud vydal usnesení o zastavení řízení, které bylo doručeno dne 13. 9. 2013 účastníkům řízení, čímž nabylo právní moci.

Podle § 9 odst. 7 zákona o soudních poplatcích [u]snesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen ve věcech správního soudnictví dříve, než usnesení nabylo právní moci, a v ostatních věcech nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení. Nabude-li usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku právní moci, zaniká poplatková povinnost. .

Žalobce zaplatil soudní poplatek až dne 16. 9. 2013, tedy poté, kdy usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení nabylo právní moci.

Právní mocí usnesení o zastavení řízení zanikla žalobci poplatková povinnost, v den zaplacení soudního poplatku, tj. 16. 9. 2013, tudíž žalobce již nebyl povinen poplatek platit. Nejvyšší správní soud proto podle § 10 odst. 1 věty první zákona o soudních poplatcích vyslovil, že se žalobci zaplacený soudní poplatek vrací. Soudní poplatek se vrací na účet, ze kterého byl Nejvyššímu správnímu soudu odeslán.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. září 2013

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu